O ASEKOLE

ASEKOL SK je neziskovo hospodáriaca spoločnosť, ktorá v zastúpení výrobcov a dovozcov elektrozariadení  a batérií a akumulátorov organizuje a financuje celoštátny systém zberu elektroodpadu a použitých batérií a akumulátorov. ASEKOL SK je kolektívnou organizáciou na nakladanie s elektroodpadom a použitými batériami a akumulátormi, ktorej služby môžu na základe zmluvy využiť výrobcovia alebo dovozcovia elektrozariadení a batérií a akumulátorov.

Poslanie spoločnosti ASEKOL SK

  • V mene výrobcov a dovozcov zabezpečiť  zber a ekologické spracovanie elektroodpadu.
  • Prísne dodržiavať kvalitu ekologického nakladania s elektroodpadom.
  • Dbať na efektivitu vynaložených nákladov.
  • Byť dôveryhodným partnerom pre orgány štátnej správy a samosprávy.
  • Uskutočňovať osvetu širokej verejnosti.

ASEKOL SK založili v júli 2010 najvýznamnejší predstavitelia na trhu spotrebnej elektroniky, kancelárskej, telekomunikačnej a výpočtovej techniky. Spoločníkmi kolektívnej organizácie sú spoločnosti:

              

Spoločnosť ASEKOL SK je na základe rozhodnutia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky oprávnená na nakladanie s použitými batériami a akumulátormi a elektrozariadeniami a elektroodpadom v kategóriách 1 – 10 podľa prílohy č. 1, vyhlášky č. 315/2010 Zbierky zákonov o nakladaní s elektrozariadeniami a s elektroodpadom.

ASEKOL SK pri zabezpečovaní chodu systému úzko spolupracuje s mestami a obcami, distribútormi, servismi, zvozovými spoločnosťami a spracovateľmi elektroodpadu.

ASEKOL SK je členom

Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava
Telefón: +421 2 3211 8800
E-mail: info@asekol.sk