Aktuality

ICBR 2017 vysiela pozitívne ekonomické signály

Lisabon, dňa 20. septembra 2017: Z tohtoročného Medzinárodného kongresu pre recykláciu batérií ICBR, ktorý sa konal v Lisabone, prichádza množstvo dobrých správ. Podľa zistení z nedávno uskutočneného prieskumu väčšina účastníkov vidí tak súčasnú situáciu, ako aj podnikateľskú perspektívu, vo veľmi priaznivom svetle. Industriálni zástupcovia sú predovšetkým spokojní s generovaným objemom a väčšina z nich súčasnú situáciu tiež vníma ako pozitívnu.

Podľa zistení z nedávno uskutočneného prieskumu väčšina účastníkov vidí tak súčasnú situáciu, ako aj podnikateľskú perspektívu, vo veľmi priaznivom svetle. Industriálni zástupcovia sú predovšetkým spokojní s generovaným objemom a väčšina z nich súčasnú situáciu tiež vníma ako pozitívnu.

Prehľad je založený na dotazníku, ktorý aplikoval riadiaci výbor ICBR medzi účastníkmi ročného priemyselného stretnutia ICBR. Výsledky sú zhrnuté v „Priemyselnom barometri ICBR 2017“ pre sektor recyklácie batérií, ktorý bol po prvýkrát publikovaný práve na tohtoročnom kongrese v Lisabone. Napriek tomu, že výsledky nie sú reprezentatívne, zmysluplne odrážajú konsenzus názorov z celého sektora. Podrobnosti o výsledkoch prieskumu sú k dispozícii na internetovej stránke www.icm.ch/icbr-2017.

Okrem iného boli účastníci ICBR 2017 vyzvaní, aby s ohľadom na objemy, ktoré sa vytvárajú, ako aj na celkovú situáciu v podnikaní, vyhodnotili súčasnú podnikateľskú činnosť. Dotazník predovšetkým poukazuje na to, že účastníci sú do veľkej miery spokojní so súčasnými objemami trhu:

 • Približne 70 % odpovedí bolo v kategórii „pozitívne“ a v súčasnosti vytvárané objemy boli hodnotené ako priaznivé.
 • Zostávajúcich 30 % považuje súčasnú podnikateľskú situáciu za nezmenenú. Základom porovnania sú množstvá vytvorené za posledné dva roky.
 • Žiaden z respondentov neuviedol, že by momentálne vytvárané objemy klesali.

Výsledky dotazníka týkajúce sa súčasnej ekonomickej situácie boli tiež kladné, hoci poukazovali na niekoľko výhrad:

 • 40 % respondentov opísalo súčasnú ekonomickú situáciu ako priaznivú.
 • Približne 30 % respondentov uviedlo, že ekonomická situácia sa za posledné dva roky nezmenila.
 • Ďalších 28 % opisuje podnikateľskú situáciu za nepriaznivú.

Účastníci označili tlak vynakladaný na poplatky za spracovanie ako súčasť dôvodu ich hodnotenia situácie. Medzi ďalšie vymenované faktory s dopadom na podnikanie boli dopravné náklady, ceny surovín a meniace sa zloženie batérií po dobre životnosti.

Okrem toho zistenia z dotazníka naznačujú, že podnikateľská situácia sa pravdepodobne v budúcnosti bude ďalej zlepšovať. Pokiaľ ide o trendy v budúcnosti, respondenti boli veľmi optimistickí v otázke pravdepodobne generovaných objemov:

 • 85 % účastníkov uviedlo, že očakávajú nárast objemov.
 • Zvyšných 15 % očakáva, že množstvá zostanú nezmenené.
 • Žiadny z účastníkov neočakáva budúci pokles objemov.

Perspektíva pre budúcu ekonomickú situáciu je tiež optimistická:

 • 56 % účastníkov očakáva, že ekonomický vývoj bude pozitívny.
 • Len 8 % očakáva nezmenenú podnikateľskú situáciu.
 • 36 % očakáva, že hospodárska situácia sa bude rozvíjať nepriaznivo.

Účastníci boli tiež požiadaní o uvedenie faktorov, ktoré či už pozitívne, alebo negatívne, ovplyvňujú ich podnikateľskú situáciu a perspektívu. Tu hrá dôležitú úlohu preprava a spracovanie lítiovo-iónových batérií. Mnohí aktéri sa obávajú nízkej návratnosti lítiovo-iónových batérií po dobe životnosti a zvyšujúcej sa byrokracie. Na druhej strane má pozitívny vplyv rastúci význam elektrickej mobility a vývoj cien surovín.

Názory účastníkov týkajúce sa podmienok právneho rámca sa značne líšili. 39 % respondentov vyhodnotilo súčasné rámcové podmienky ako negatívne, zatiaľ čo 32 % ich považovalo za pozitívne. Ďalších 29 % bolo toho názoru, že rámcové podmienky sa za posledné dva roky nezmenili.

Jedným z bodov dotazníka, ktoré respondenti kritizovali, bol nedostatok harmonizovaných právnych predpisov zameraných na vytvorenie rovnakých podmienok pre všetkých účastníkov trhu. Zjednodušenie cezhraničných zásielok odpadov je tiež predmetom sporu.

„Zistenia z dotazníka ukazujú, že je potrebné vynaložiť ďalšie úsilie na posilnenie pozitívnej nálady v sektore recyklácie batérií,“ povedal v závere Jean-Pol Wiaux, predseda riadiaceho výboru. „Okrem toho výsledky jasne poukazujú na to, že elektrická mobilita bude predovšetkým jednou z hlavných tém, ktoré budú motorom budúcnosti nášho priemyslu. Tento trend, rovnako ako všetky ostatné faktory, ktoré majú vplyv na recykláciu batérií, budeme naďalej pozorne sledovať.“

Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava
Telefón: +421 2 3211 8800
E-mail: info@asekol.sk