Činnosti systému

Kategórie elektrozariadení

Spoločnosť ASEKOL SK je zapísaná Ministerstvom  životného prostredia Slovenskej republiky ako organizácia zodpovednosti výrobcov pre tieto kategórie elektrozariadení:

podľa II. časti Prílohy č. 6 zákona o odpadoch

 • zariadenia pre tepeľnú výmenu,
 • obrazovky a monitory,
 • sveteľné zdroje,
 • veľké zariadenia,
 • malé zariadenia,
 • malé IT a telekomunikačné zariadenia

podľa I. časti Prílohy č. 6 zákona o odpadoch

 • veľké domáce spotrebiče,
 • malé domáce spotrebiče,
 • informačné technológie a telekomunikačné zariadenia,
 • spotrebná elektronika,
 • osvetľovacie zariadenia,
 • elektrické a elektronické nástroje (s výnimkou veľkých stacionárnych priemyselných nástrojov),
 • hračky a zariadenia určené na športové a rekreačné účely,
 • zdravotnícke zariadenia (okrem všetkých implantovaných a infikovaných výrobkov),
 • prístroje na monitorovanie a kontrolu,
 • predajné automaty

Systém financovania

Výrobcovia a dovozcovia elektrozariadení financujú systém prostredníctvom príspevkov. Recyklačné príspevky sa odvádzajú do systému spravidla štvrťročne na základe množstva elektrozariadení uvedených v danom štvrťroku výrobcom alebo dovozcom na trh. Tieto príspevky slúžia na financovanie  systému, teda na zabezpečenie zberu, dopravy a spracovania zozbieraného elektroodpadu ale i na financovanie osvetových aktivít.

Kontrolné mechanizmy

Kontrolu  organizácie zodpovednosti výrobcov ASEKOL  SK zabezpečuje niekoľko zložiek. Vnútorný kontrolný systém tvorí dozorná rada, valné zhromaždenie a pracovná poradná skupina  zložená  zo zástupcov výrobcov organizácie. Kontrolu hospodárenia spoločnosti ASEKOL  SK uskutočňuje každoročne nezávislá renomovaná medzinárodná audítorská spoločnosť.

Externý kontrolný systém zahŕňa audity klientov a dodávateľov. ASEKOL SK prostredníctvom vlastných kontrolórov uskutočňuje kontroly na zberných dvoroch na území celej SR. Audítorské firmy vykonávajú audity spracovateľov a prepravných spoločností. Predmetom auditu u spracovateľov je najmä kontrola vedenia evidencie, kontrola vybavenosti miest na skladovanie a kontrola procesu spracovania. U logistických spoločností je kladený dôraz najmä na dodržiavanie termínov odvozu.

Pre kontrolu správnosti vykazovania elektrozariadení uvedených na trh sú vykonávané audity klientov organizácie zodpovednosti výrobcov ASEKOL SK.

Systém zberu

Zber sa realizuje prostredníctvom zbernej siete, ktorá je tvorená  zbernými dvormi, mobilnými zvozmi z miest a obcí, predajňami a servismi elektrospotrebičov. 

Pre firmy, inštitúcie a školy je možný individuálny odvoz väčšieho množstva  i nadmerne veľkého elektroodpadu.

PR a komunikácia

ASEKOL SK sa dlhodobo venuje osvete a vzdelávaniu v oblasti zberu elektroodpadu. Aktivity ASEKOL  SK v oblasti PR a osvety sú rozmanité.

Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava
Telefón: +421 2 3211 8800
E-mail: info@asekol.sk

Ochrana osobných údajov