Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť ASEKOL SK s.r.o., so sídlom Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava, IČO: 45 602 689 (ďalej len „správca“), Vás týmto informuje v zmysle zákona č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), a tiež už s prihliadnutím k úprave Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov), ktoré nadobudlo účinnosť dňa 25. mája 2018 (ďalej tiež ako „GDPR“), že bude spracovávať Vaše osobné údaje za nasledujúcimi účelmi:

  1. Plnenie zmluvy
    Správca bude z dôvodu zabezpečenia plnenia zmluvy spracovávať Vaše osobné údaje, a to v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, email, telefón, názov a sídlo spoločnosti, korešpondenčná adresa, IČO, DIČ, bankové spojenie.  Správca bude spracovávať osobné údaje manuálne, automaticky v elektronickej a listinnej podobe prostredníctvom svojich spracovateľov,1 ktorý budú predávať osobné údaje správcovi, ktorý ich bude ukladať do svojho informačného systému. V prípade niektorých činností ako napr. fakturácia, vymáhanie pohľadávok či správa informačného systému spolupracuje správca s tretími stranami, ktorým je nutné niektoré údaje sprístupniť. Osobné údaje inak budú spracovávané po dobu trvania zmluvného vzťahu a po dobu 10 rokov od jeho ukončenia za účelom archivácie. Osobné údaje budú prístupné iba oprávneným zamestnancom správcu a spracovateľom. Správca si Vás ďalej dovoľuje informovať, že poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov za stanoveným účelom je povinné a nevyhnutné pre plnenie zmluvy. V prípade odmietnutia ich poskytnutia nebude možné zmluvu uzavrieť.   
  1. Marketingové účely
    Na základe udeleného súhlasu bude správca spracovávať osobné údaje prostredníctvom svojho spracovateľa zabezpečujúceho správu marketingu a rozosielanie obchodných oznámení. Pre marketingové účely budú spracovávané Vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, telefón a e-mail.  
    Na základe § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o niektorých službách informačnej spoločnosti, v znení neskorších predpisov, je správca oprávnený používať elektronickú adresu za účelom šírenia obchodných oznámení týkajúcich sa jeho vlastných produktov či služieb obdobných tém, ktoré Vám už poskytol. V týchto prípadoch platí, že tak možno činiť až do vyjadrenia nesúhlasu zo strany zákazníka.
    Poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov za marketingovým účelom je dobrovoľné. Osobné údaje bude správca spracovávať manuálne, automaticky v elektronickej a listinnej podobe po dobu maximálne trvania zmluvy odo dňa udelenia súhlasu so spracovaním, s výnimkou zasielania obchodných oznámení, kde údaje možno spracovávať do vyjadrenia Vášho nesúhlasu. Už udelený súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať úplne alebo čiastočne, a to dopisom doručeným do sídla správcu alebo na e-mail správcu:  info@asekol.sk.

Poučenie

Správca Vás týmto informuje, že máte právo na prístup k svojim osobným údajom a právo na prenositeľnosť svojich osobných údajov. Ak zistíte alebo ak sa domnievate, že správca vykonáva spracovanie osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom/GDPR, predovšetkým ak sú Vaše osobné údaje nepresné s ohľadom na účel spracovania, môžete požiadať správcu o vysvetlenie alebo požadovať, aby bol vzniknutý stav odstránený. Najmä sa môže jednať o vykonanie opravy, doplnenie, výmazu osobných údajov, prípadne obmedzenie spracovania. Správca Vás ďalej informuje, že máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, ak sa domnievate, že spracovaním Vašich osobných údajov sú porušené relevantné právne predpisy na ochranu osobných údajov.

V prípade akýchkoľvek dotazov týkajúcich sa spracovania osobných údajov nás môžete kontaktovať na e-maily: info@asekol.sk.

1, 2, 3 Aktuálny zoznam tretích strán, tj. spracovateľov, je k dispozícii v sídle správcu a na internetových stránkach www.asekol.cz, príp. môžu byť subjektu údaje zaslané na žiadosť. Pri poskytovaní vašich osobných údajov tretím stranám však vždy dbáme o to, aby boli poskytnuté údaje iba v nevyhnutnom rozsahu, a to dôveryhodným subjektom, ktorí sa zaviazali poskytnuté údaje riadne zabezpečiť a chrániť.
4 Tj. Ponúkanie výrobkov a služieb, zasielanie informácii o organizovaných akciách, výrobkoch, službách a iných aktivitách a zisťovanie zákazníckej  spokojnosti.
Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava
Telefón: +421 2 3211 8800
E-mail: info@asekol.sk

Ochrana osobných údajov