EKO firma

Projekt EKOLOGICKÁ FIRMA umožňuje spoločnostiam jednoduchým spôsobom prispieť k skvalitneniu životného prostredia nás všetkých. V súčasnosti končí stále veľká časť drobného elektroodpadu (mobilné telefóny, kalkulačky, hračky, klávesnice, varné kanvice, tlačiarne, holiace strojčeky, hriankovače a pod.) v zmiešanom komunálnom odpade. ASEKOL SK sa snaží tento stav zmeniť a Vaša spoločnosť nám s tým môže zapojením sa do projektu pomôcť. Do projektu sa zapojíte prostredníctvom objednania a umiestnenia interiérovej nádoby určenej na zberu drobného elektroodpadu, batérií a akumulátorov – E-boxu. Zapožičanie zbernej nádoby i odvoz elektrozariadení sú vykonávané spoločnosťou ASEKOL SK úplne zadarmo.

Cieľom tohto spôsobu zberu  elektroodpadu a batérií je poskytnúť Vašej spoločnosti a zamestnancom možnosť pohodlne odovzdať staré elektrozariadenia priamo na mieste, kde trávia značnú časť dňa. Projekt takto umožní jednoduchým spôsobom prispieť k skvalitneniu životného prostredia nás všetkých. Zároveň tým pomáhate rozšíriť povedomie občanov o potrebe zberu a recyklácie drobných elektrozariadení, batérií a akumulátorov. Ide o zber elektrozariadení ako sú napríklad nefunkčné kalkulačky, telefóny, drobné počítačové vybavenie, discmany, walkmany, MP3 prehrávače, ale tiež žehličky, varné kanvice, hriankovače, tlačiarne, sušiče a iné drobné spotrebiče. Podľa našich prieskumov tieto zariadenia často končia v zmesovom komunálnom odpade, pričom mnoho ľudí si ani neuvedomuje aké škodlivé dôsledky môže mať drobný elektroodpad alebo batérie vyhodené do zmiešaného odpadu.

Zbernú nádobu E-box si môžete objednať telefonicky resp. e-mailom  u našho regionálneho zástupcu pre SR:

Účasťou na projekte zberu elektroodpadu prispeje Vaša spoločnosť k ochrane životného prostredia a úspore prírodných zdrojov. Máte možnosť takto vyjadriť svoju spoločenskú a ekologickú zodpovednosť. Do projektu zapojená spoločnosť obdrží certifikát spoločenskej zodpovednosti „EKOLOGICKÁ FIRMA“ za zodpovedný prístup k životnému prostrediu. Spoločnosť zapojená do projektu získa nárok na využívanie  loga. Logo je možné využiť napríklad na internetových stránkach Vašej spoločnosti, informačných, propagačných materiáloch a pod.

Zapojenie sa do projektu Ekologická firma prebieha  nasledovne

  • zaslanie návrhu a uzatvorenie zmluvy,
  • dodanie zbernej nádoby E-Box určenej na zber vyradených drobných elektrozariadení a batérií vo Vašej spoločnosti ako i elektrozariadení a batérii od Vašich zamestnancov.
  • objednanie odvozu elektroodpadu po naplnení E-boxu (aspoň na 90%) na e-mailovej adrese: zber@asekol.sk
  • potvrdenie o ekologickej likvidácii na požiadanie bezplatne vystavíme

Zapojením sa do projektu umožní Vaša spoločnosť zamestnancom pohodlne odovzdať elektroodpad, ktorý by inak buď skončil v zmiešanom odpade , alebo by s ním jeho držiteľ musel ísť do zberného dvora vo svojom meste alebo obci. Na pracovisku trávi človek podstatnú časť svojho života a preto je to ideálne miesto, kde  sa starých drobných elektrospotrebičov a batérií ekologicky zbaviť. Vaši zamestnanci sa tak môžu zbaviť elektroodpadu vzniknutého vo Vašej spoločnosti ako i elektroodpadu zo svojich domácností.

V neposlednom rade plní projekt i výchovnú funkciu. Mnoho ľudí si neuvedomuje aké škodlivé dôsledky môže mať drobný elektroodpad alebo batérie vyhodené do zmiešaného odpadu.

Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava
Telefón: +421 2 3211 8800
E-mail: info@asekol.sk

Ochrana osobných údajov