Spolupráca so zberným dvorom

Spolupráca je určená pre mestá a obce SR zaisťujúce systém zberu a triedenia komunálneho odpadu prostredníctvom zberného dvora.

Uzatvorenie zmluvného vzťahu s kolektívnou organizáciou ASEKOL SK poskytne mestám a obciam nasledujúce možnosti a výhody:

Možnosti projektu

 • zabezpečenie odberu a ekologického spracovania elektroodpadu a použitých batérií
 • finančný prospech a motivácia
 • poskytnutie klietkových kontajnerov pre skladovanie drobného elektroodpadu
 • využitie materiálov v rámci informačnej podpory

Výhody zapojenia sa

 • zníženie nákladov obce spojených so zberom, odvozom a následným spracovaním elektroodpadu a batérií zozbieraných na zberných dvoroch (systém zberu elektroodpadu je finančne krytý povinnými osobami, teda výrobcami a dovozcami elektrozariadení v SR a ich zastupujúcimi kolektívnymi organizáciami)
 • získanie  finančnej odmeny (*) za zber a proaktívny prístup k danej problematike
 • kvalitný a promptný zvozový servis do 7 dní od objednania subjektom
 • získanie certifikátu spoločenskej zodpovednosti „EKOLOGICKÁ OBEC“ a zapožičanie loga projektu

(*) Obec môže poveriť výkonom zmluvy tretiu osobu (prevádzkovateľa zberného dvora) s tým, že príjemcom odmeny môže ostať obec alebo bude vyplácaná priamo tretej osobe  na základe  vystavenej faktúry v štvrťročných intervaloch. Finančné odmeny budú vyplácané na základe skutočne odobratých množstiev elektroodpadu a batérií, odvážených na certifikovaných váhach povereného zmluvného partnera ASEKOL SK - Spracovateľa.

Komunikácia s regionálnym manažérom

Individuálny podmienky a podrobnosti ohľadne zmluvného vzťahu s kolektívnou organizáciou ASEKOL SK môžete prerokovať s manažérom zbernej siete a regionálnej spolupráce:

 • Mgr. Pavol Havran
  (pre Bratislavský, Trnavský, Nitriansky, Trenčiansky, Žilinský kraj)
  tel. : +421 232 118 805
  mobil: +421 948 405 520
  e-mail: havran@asekol.sk
 • Ing. Marián Ďurinda (pre Košický, Prešovský, Banskobystrický kraj)
  mobil: +421 948 200 851
  e-mail: durinda@asekol.sk

Postup pri uzatvorení zmluvy

 1. Kontaktovanie manažéra zbernej siete, ktorý Vám podá relevantné informácie o zmluve a zašle jej koncept.
 2. V prípade potreby Vás ochotne navštívi a prerokuje s Vami obsahovú stránku zmluvy, prípadne poradí a vyberie najvhodnejší variant šitý na individuálnu mieru subjektu vstupujúceho do obchodno-právneho vzťahu.
 3. Schválenie, podpísanie a odoslanie dvoch výtlačkov zmluvy na adresu kolektívnej organizácie ASEKOL SK.
Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava
Telefón: +421 2 3211 8800
E-mail: info@asekol.sk

Ochrana osobných údajov