Legislatívne informácie

Zákon o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje

Národná rada Slovenskej republiky (NRSR) schválila zákon č. 302/ 2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje (ďalej len zákon). Zákon sa vzťahuje na plastové fľaše a nápojové plechovky.

Na základe tohto zákona bude na Slovensku od roku 2022 zavedený systém zálohovania na jednorazové obaly na nápoje z plastu a kovu (plastové fľaše a nápojové plechovky).

Zákon určuje ciele návratnosti zálohovaných obalov a základné parametre systému zálohovania.

Aké obaly budú zálohované

Zálohované obaly budú napríklad obaly výrobkov, akými sú: minerálna voda, stolová voda, sódová voda, limonáda, povzbudzujúci nápoj, ľadový čaj, pivo, víno (pričom tieto nápoje obsahujú viac ako 80 % vody a sú schopné uspokojovať fyziologickú potrebu vody).

Nepatria sem napríklad PET obaly z mlieka a olejov.

Dôležité termíny:

1.12.2019 zákon nadobudne účinnosť

1.1.2022 začiatok zálohovania

Povinnosti pre výrobcu, ktorý bude uvádzať na trh nápoje v zálohovaných obaloch

 • zálohovať jednorazové obaly na nápoje a dodržiavať výšku zálohu určenú správcom (výška zálohu bude minimálne 0,10 € na plechovky a 0,12 € na fľaše),
 • zabezpečiť označovanie obalu tak, aby bolo zrejmé, že obal je pokrytý zálohovým systémom (označenie bude zverejnené neskôr),
 • viesť oddelene účtovné záznamy o cene tovaru a výške zálohu,
 • požiadať správcu o uzatvorenie zmluvy do 60 dní od doručenia oznámenia o začatí vykonávania činnosti
 • registrovať u správcu zálohované obaly pred ich uvedením na trh,
 • uhrádzať správcovi zálohy vybraté z uvedenia nápojov v zálohovaných obaloch na trh za obdobie kalendárneho roka v súlade s uzatvorenou zmluvou,
 • uhrádzať správcovi všetky náklady spojené s účasťou v zálohovom systéme a náklady na prepravu, zhodnotenie, recykláciu a zneškodnenie odpadov zo zálohovaných obalov v súlade s uzatvorenou zmluvou,
 • viesť evidenciu o zálohovaných obaloch a údaje z nej ohlasovať správcovi.

Povinnosti distribútora zálohovaných obalov (obchodníka)

Povinnosť distribútorov týkajúca sa odoberania odpadu zo zálohovaných obalov sa vzťahuje len na distribútorov obalov, ktorí vykonávajú predaj nápojov konečnému používateľovi na predajnej ploche s rozlohou najmenej 300 m2, okrem distribútora obalov, ktorý na takejto predajnej ploche predáva potraviny a nápoje ako doplnkový tovar.

 • zálohovať jednorazové obaly na nápoje a dodržiavať výšku zálohu určenú správcom,
 • pri označení tovaru predajnou cenou uvádzať aj výšku zálohu, ak ide o tovar, ktorým je nápoj v zálohovanom obale,
 • viesť oddelene účtovné záznamy o cene tovaru a výške zálohu,
 • požiadať správcu o uzatvorenie zmluvy do 60 dní od doručenia oznámenia o výkone činnosti,
 • registrovať sa ako odberné miesto odpadu zo zálohovaných obalov u správcu,
 • odoberať odpad zo zálohovaných obalov v mieste prevádzky alebo vo vzdialenosti do 150 metrov od miesta prevádzky, bez obmedzenia množstva a bez viazania na nákup tovaru,
 • vrátiť konečnému používateľovi záloh pri vrátení odpadu zo zálohovaného obalu,
 • odoberať odpad zo zálohovaných obalov, ktoré prestal výrobca uvádzať na trh, najmenej v období 6 mesiacov od zverejnenia oznamu na webe správcu,
 • poskytovať správcovi súčinnosť pri plnení povinnosti,
 • viesť evidenciu o zálohovaných obaloch a údaje z nej ohlasovať správcovi.

Ministerstvo životného prostredia stanovilo prostredníctvom zákona ciele návratnosti zálohovaných jednorazových obalov na nápoje

1.Cieľ návratnosti zálohovaných jednorazových obalov na nápoje z plastu:

 1. do konca roka 2022 – najmenej vo výške 60% hmotnosti obalov uvedených v kalendárnom roku na trh,
 2. do konca roka 2024 – najmenej vo výške 77% hmotnosti obalov uvedených v kalendárnom roku na trh,
 3. od roku 2027 – najmenej vo výške 90% hmotnosti obalov uvedených v kalendárnom roku na trh.

2.Cieľ návratnosti zálohovaných jednorazových obalov na nápoje z kovu:

 1. do konca roka 2024 – neustanovuje sa,
 2. do konca roka 2025 – najmenej vo výške 70% hmotnosti obalov uvedených v kalendárnom roku na trh,
 3. do konca roka 2029 – najmenej vo výške 90% hmotnosti obalov uvedených v kalendárnom roku

Prevádzkovateľ systému

Prevádzkovateľom systému bude Správca – spoločnosť, ktorá bude poverená Ministerstvom životného prostredia vytvorením a prevádzkovaním systému zálohovania. O poverení sa rozhodne v počiatočných mesiacoch 2010 na základe výberu, ktorý uskutoční odborná komisia zriadená ministerstvom životného prostredia.

Správca bude zodpovedať za vybrané zálohy a bude nakladať s vyzbieranými obalmi.

Správca bude zodpovedný za plnenie cieľov návratnosti.

 

Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava
Telefón: +421 2 3211 8800
E-mail: info@asekol.sk

Ochrana osobných údajov