Povinnosti výrobcov batérií a akumulátorov

Výrobca batérií a akumulátorov má povinnosť podať na MŽP SR žiadosť o zápis do Registra pre batérie a akumulátory pred uvedením batérií a akumulátorov na trh a oznamovať zmeny registrovaných údajov do 30 dní.

Súčasne musí plniť nasledujúce povinnosti

 • ustanoviť Splnomocneného zástupcu v prípade sídla výrobcu mimo SR
 • zabezpečiť konštrukciu, materiálové zloženie, označenie grafickým symbolom a chemickou značkou
 • uvádzať údaj o kapacite na prenosných a automobilových batériách a akumulátoroch
 • prihliadať na najlepšie dostupné technológie a postupy šetriace životné prostredie a obmedzovať vznik odpadu
 • poskytovať pravdivé a úplné údaje OZV (Organizácii zodpovednosti výrobcov) a na vyžiadanie predložiť doklady preukazujúce správnosť údajov
 • oznámiť OZV každú zmenu údajov bezodkladne
 • uhradiť OZV recyklačný poplatok (skutočné náklady na zber, prepravu, zhodnotenie a recykláciu)
 • plniť informačnú povinnosť vo vzťahu ku konečným používateľom, verejnosti a spracovateľovi (na vyžiadanie dodať chemické a materiálové zloženie batérií a akumulátorov)
 • zabezpečiť nakladanie s použitými batériami a akumulátormi
 • zabezpečiť zber vyzbieraných batérií a akumulátorov, spracovanie a recykláciu najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov podľa prílohy č. 3 zákona o odpadoch
 • viesť a uchovávať evidenciu a ohlasovať z nej údaje  MŽP SR
 • plniť informačnú povinnosť vo vzťahu ku konečným používateľom
 • vypočítať si svoj zberový podiel a trhový podiel
 • zabezpečiť odobratie celého množstva oddelene vyzbieraného odpadu (použitých batérií a akumulátorov)
 • zabezpečiť odovzdanie vyzbieraných použitých batérií a akumulátorov  spracovateľovi
 • zabezpečiť použitie najlepších dostupných techník z hľadiska ochrany zdravia ľudí a životného prostredia  pri nakladaní s použitými batériami a akumulátormi
 • znášať všetky finančné náklady spojené so zberom, prepravou, prípravou na opätovné použitie, zhodnotením, recykláciou spracovaním a zneškodnením oddelene vyzbieraného odpadu
 • bezodkladne oznámiť Koordinačnému centru splnenie cieľa zberu uvedeného v prílohe č. 3 zákona na príslušný kalendárny rok
 • zabezpečiť zber použitých  B&A od konečných používateľov v každom okrese SR

V rámci kolektívneho plnenia organizácia zodpovednosti výrobcov  ASEKOL SK zabezpečí  na základe zmluvy o plnení vyhradených povinností  plnenie vyššie uvedených povinností za zastúpených výrobcov.

Výrobca prenosných batérií a akumulátorov nesmie pri predaji nových prenosných batérií a akumulátorov konečnému používateľovi uvádzať oddelene náklady na zber, spracovanie a recykláciu.

Výrobca prístrojov je povinný zabezpečiť

 • aby bol prístroj uvádzaný na trh navrhnutý a vyrobený tak, aby sa použité batérie a akumulátory dali jednoducho vybrať
 • ak sa batérie a akumulátory nedajú jednoducho vybrať konečným používateľom, zabezpečiť jednoduché vybratie kvalifikovaným odborníkom nezávislým od výrobcu
 • priložiť k prístroju návod, ako možno vo vyššie uvedených prípadoch batérie a akumulátory z prístroja bezpečne vybrať.

 

Predmetom informačnej povinnosti výrobcu batérií a akumulátorov [ podľa § 27 ods. 4 písm. i) zákona] je poskytnutie informácie konečným používateľom batérií a akumulátorov o:

 • možných vplyvoch látok používaných v batériách a akumulátoroch na životné prostredie a na zdravie ľudí
 • potrebe nezneškodňovať použité batérie a akumulátory ako zmesový komunálny odpad
 • im dostupných systémoch zberu a recyklácie
 • potrebe ich účasti na triedenom zbere, ktorou prispievajú k recyklácii použitých batérií a akumulátorov
 • význame grafického symbolu, ktorým sa označuje batéria a akumulátor

 

Značka, ktorá označuje „oddelený zber“ pozostáva z prečiarknutej smetnej nádoby na kolieskach. Všetky batérie, akumulátory a sady batérií musia byť touto značkou  vhodne označené.

 

 

Batérie, akumulátory a gombíkové články s obsahom ortuti vyšším ako 0,0005 %, kadmia vyšším ako 0,002 % alebo olova vyšším ako 0,004 % sa označujú chemickou značkou daného kovu, tj. Hg, Cd alebo Pb. Značka uvádzajúca obsah ťažkých kovov sa uvádza pod značkou prečiarknutej smetnej nádoby a je veľká aspoň ako štvrtina veľkosti tejto značky.

Značka prečiarknutej smetnej nádoby pokryje aspoň 3 % najväčšej strany batérie, akumulátora alebo sady batérií, jej maximálna veľkosť je stanovená na  5 × 5 cm. Ak ide o  valcové články značka zapĺňa aspoň 1,5 % povrchovej plochy batérie alebo akumulátora a má veľkosť najviac 5 × 5 cm.

Ak je veľkosť batérie, akumulátora alebo sady batérií taká, že značka by bola menšia ako 0,5 × 0,5 cm, batériu, akumulátor alebo sadu batérií nie je potrebné označiť. Značka s veľkosťou aspoň 1 × 1 cm sa vytlačí zreteľným čitateľným a nezmazateľným spôsobom na obal.

V prípade, že výrobca v zmysle §27 ods.7 písm. a) uvedie na trh batérie a akumulátory pre potrebu vlastného podnikania a tieto budú po celú dobu v jeho držbe, stane sa zároveň aj pôvodcom odpadu a zabezpečí nakladanie s odpadom z tohto výrobku, nemusí za tieto batérie a akumulátory plniť povinnosti ani kolektívne ani individuálne. Povinnosť registrácie, ohlasovanie zmien, zabezpečenia materiálového zloženia, konštrukcie výrobku a jeho označenie, vedenie evidencie a ohlasovanie ustanovených údajov  MŽP SR a KC  a zabezpečenie recyklácie a zhodnotenia najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov  však pretrváva.

Povinnosti distribútora prenosných batérií a akumulátorov

 • zabezpečiť spätný zber na svojich predajných miestach bez ohľadu na ich výrobnú značku a na dátum ich uvedenia na trh
 • informovať konečných používateľov o možnosti ich bezplatného spätného zberu na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na mieste, ktoré je pri predaji batérií a akumulátorov viditeľné a pre verejnosť prístupné
 • zabezpečiť spätný zber  v mieste, kde vydáva prenosné batérie a akumulátory, alebo na mieste kde má sklad, ak dodáva konečnému používateľovi výlučne v rámci zásielkového obchodu vrátane elektronického predaja, ak takéto miesto alebo sklad nemá, tak na mieste dohodnutom s výrobcom prenosných batérií a akumulátorov
 • neuvádzať oddelene náklady na zber, spracovanie a recykláciu použitých prenosných batérií a akumulátorov pri predaju
 • zabezpečiť odovzdanie vyzbieraných použitých batérií a akumulátorov na základe zmluvy s výrobcom prenosných batérií a akumulátorov, ktorý si plní povinnosti individuálne, s treťou osobou, OZV alebo spracovateľovi. V prípade, ak takúto zmluvu nemá, tak na ktorékoľvek zberné miesto použitých prenosných batérií a akumulátorov alebo ktorémukoľvek spracovateľovi
Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava
Telefón: +421 2 3211 8800
E-mail: info@asekol.sk

Ochrana osobných údajov