Povinnosti výrobcov elektrozariadení

Povinnosti výrobcu elektrozariadení

 • zaregistrovať sa v Registri výrobcov pred uvedením výrobku na trh a oznamovať zmeny registrovaných údajov do 30 dní
 • ustanoviť Splnomocneného zástupcu v prípade sídla výrobcu mimo SR
 • zabezpečiť konštrukciu a materiálové zloženie elektrozariadenia , označenie ochrannou známkou, časovým údajom uvedenia elektrozariadenia na trh a symbolom o nezneškodňovaní elektroodpadu s komunálnym odpadom 
 • prihliadať na najlepšie dostupné technológie a postupy šetriace životné prostredie a obmedzovať vznik odpadu
 • poskytovať pravdivé a úplné údaje OZV a na vyžiadanie predložiť doklady preukazujúce správnosť údajov
 • oznámiť OZV každú zmenu údajov bezodkladne
 • uhradiť OZV recyklačný poplatok (skutočné náklady na zber, prepravu, zhodnotenie a recykláciu)
 • ak je elektrozariadenie  dodávané konečnému používateľovi v rámci zásielkového obchodu vrátane elektronického predaja, výrobca je povinný zabezpečiť minimálne jedno miesto spätného zberu elektroodpadu v mieste skladu alebo výdaja tovaru
 • plniť informačnú povinnosť vo vzťahu k verejnosti a spracovateľovi
 • zabezpečiť nakladanie s elektroodpadom
 • zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu vyhradeného prúdu odpadu najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie pre vyhradený prúd odpadu podľa prílohy č. 3 zákona o odpadoch
 • viesť a uchovávať evidenciu a ohlasovať z nej údaje  MŽP SR
 • plniť informačnú povinnosť vo vzťahu ku konečným používateľom
 • vypočítať si svoj zberový podiel a trhový podiel
 • zabezpečiť odobratie celého množstva oddelene vyzbieraného elektroodpadu
 • zabezpečiť odovzdanie elektroodpadu spracovateľovi
 • zabezpečiť použitie najlepších dostupných techník pri nakladaní s elektroodpadom
 • znášať všetky finančné náklady spojené so zberom, prepravou, prípravou na opätovné použitie, zhodnotením, recykláciou, spracovaním a zneškodnením oddelene vyzbieraného elektroodpadu
 • zabezpečiť zber elektroodpadu na celom území SR

V rámci kolektívneho plnenia organizácia zodpovednosti výrobcov  ASEKOL SK zabezpečí  na základe zmluvy o plnení vyhradených povinností  plnenie vyššie uvedených povinností za zastúpených výrobcov.

Výrobca má od 1.1.2016 povinnosť pri predaji elektrozariadenia uvádzať na jeho obale, etikete alebo na daňovom či inom obdobnom doklade vyhotovenom pri jeho predaji výšku recyklačného poplatku. Výška recyklačného poplatku nesmie presiahnuť najlepší odhad skutočných nákladov a príjem recyklačného poplatku nesmie výrobca použiť v rozpore s jeho účelom.

Povinnosti distribútorov elektrozariadení:

 • uvádzať pri predaji elektrozariadenia recyklačný poplatok, ak bol výrobcom elektrozariadenia uvedený pri uvedení elektrozariadenia na trh
 • informovať konečných používateľov na mieste, ktoré je viditeľné a verejnosti prístupné o možnosti bezplatného spätného zberu elektroodpadu
 • zabezpečiť na svojich predajných miestach spätný zber elektroodpadu po celú prevádzkovú dobu
 • zabezpečiť odovzdanie elektroodpadu v súlade so zmluvou s výrobcom elektrozariadení, ktorý si plní povinnosti individuálne alebo OZV alebo spracovateľovi. Na žiadosť výrobcu vždy zabezpečiť odovzdanie elektroodpadu z domácností pochádzajúceho z výroby, predaja, cezhraničnej prepravy z iného členského štátu do SR alebo dovozu elektrozariadení ním uvedených na trh po 13. auguste 2005 tomuto výrobcovi elektrozariadení alebo ním poverenej OZV
 • zabezpečiť spätný zber elektroodpadu v mieste, kde vydáva elektrozariadenia, alebo na mieste kde má sklad, ak distribuuje elektrozariadenia  konečnému používateľovi v rámci zásielkového obchodu vrátane elektronického predaja. Ak takýto sklad nemá, tak na mieste dohodnutom s výrobcom elektrozariadení.
Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava
Telefón: +421 2 3211 8800
E-mail: info@asekol.sk

Ochrana osobných údajov