Výrobcovia neobalových výrobkov

Uvedením neobalového výrobku na trh sa rozumie prvé dodanie neobalového výrobku do etapy distribúcie, spotreby alebo používania na trhu Slovenskej republiky v rámci podnikateľskej činnosti za poplatok alebo bezplatne.

Výrobca neobalového výrobku je osoba podľa §73 zákona č. 79/2015 o odpadoch, ktorá:

 • a) vyrobí alebo si nechá vyrobiť neobalový výrobok a uvedie ho na trh v Slovenskej republike

  b) prepraví alebo si nechá prepraviť na územie Slovenskej republiky z iného členského štátu neobalový výrobok a uvedie ho na trh v Slovenskej republike

  c) dovezie alebo si nechá doviezť na územie Slovenskej republiky z iného ako členského štátu neobalový výrobok a uvedie ho na trh v Slovenskej republike

  d) je osobou, pre ktorú sa tovar balí alebo plní a pod ktorej obchodnou značkou sa uvádza na trhc) uvádza na trh tovar v obaloch iným spôsobom ako a) a b) alebo prepravuje/nechá si prepraviť cez štátnu hranicu alebo distribuuje do Slovenskej republiky

Neobalový výrobok je výrobok, ktorý nie je obalom alebo nie je určený na balenie a patrí do niektorej z nasledujúcich skupín výrobkov a odpad, z ktorého bude tvoriť súčasť komunálneho odpadu

 

Medzi neobalové výrobky patria:

 • papier a lepenka, dovezené výrobky z papiera a lepenky vrátane polygrafických výrobkov okrem
  • hygienického a sanitárneho papiera
  • výrobkov z papiera používaných na hygienické a sanitárne účely
  • cigaretového papiera
  • karbónového kopírovacieho papiera
  • filtračného papiera
  • papiera a lepenky na výrobu dechtovaného alebo asfaltovaného papiera
  • cenín
  • kníh
 • výrobky z plastov pozostávajúcich z materiálu
  • polyetyléntereftalát okrem surovín, predliskov a vlákien určených na priemyselné použitie a výrobky z plastov pozostávajúcich z materiálu polyetylén
  • polypropylén
  • polystyrén
  • polyvinylchlorid
  • polyamid okrem surovín, vlákien a výrobkov určených na priemyselné použitie
 • sklo vrátane tabuľkového obločného skla

 

Za priemyselné použitie surovín, predliskov, vlákien alebo výrobkov sa považuje ich pevné zapracovanie do iného charakterovo odlišného výrobku, ktorého sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou alebo ako komponentov alebo dielcov určených na montáž alebo skladanie iných výrobkov.

 

 

 

Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava
Telefón: +421 2 3211 8800
E-mail: info@asekol.sk

Ochrana osobných údajov