Výrobca neobalových výrobkov

Siedmi oddiel

Neobalové výrobky a odpad z nich

§ 73 Základné ustanovenia

(3) Neobalový výrobok na účely tohto zákona je výrobok, ktorý nie je obalom alebo nie je určený na balenie a patrí do niektorej z nasledujúcich skupín výrobkov a odpad, z ktorého bude tvoriť súčasť̌ komunálneho odpadu,

a) výrobky z plastov pozostávajúcich z materiálu polyetyléntereftalát okrem surovín, predliskov a vlákien určených na priemyselné použitie a výrobky z plastov pozostávajúcich z materiálu polyetylén, polypropylén, polystyrén, polyvinylchlorid alebo polyamid okrem surovín, vlákien a výrobkov určených na priemyselné použitie,79/2015 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 85

 b) papier a lepenka, dovezené výrobky z papiera a lepenky vrátene polygrafických výrobkov okrem 1. hygienického a sanitárneho papiera,

2. výrobkov z papiera používaných na hygienické a sanitárne účely,

3. cigaretového papiera,

4. karbónového kopírovacieho papiera,

5. filtračného papiera,

6. papiera a lepenky na výrobu dechtovaného alebo asfaltovaného papiera, 7. cenín,

8. kníh,

c) sklo vrátane tabuľového obločného skla.

(4) Výrobca neobalového výrobku je osoba, ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti na

základe zmluvného vzťahu vrátane zmluvného vzťahu uzatváraného na diaľku

a) vyrobí alebo si nechá vyrobiť neobalový výrobok a uvedie ho na trh v Slovenskej republike,

b) prepraví alebo si nechá prepraviť na územie Slovenskej republiky z iného členského štátu neobalový výrobok a uvedie ho na trh v Slovenskej republike alebo

c) dovezie alebo si nechá doviezť na územie Slovenskej republiky z iného ako členského štátu neobalový výrobok a uvedie ho na trh v Slovenskej republike.

(5) Uvedenie neobalového výrobku na trh je na účely tohto oddielu zákona prvé dodanie

neobalového výrobku do etapy distribúcie, spotreby alebo používania na trhu Slovenskej republiky v rámci podnikateľskej činnosti za poplatok alebo bezplatne.

(6) Za priemyselné použitie surovín, predliskov, vlákien alebo výrobkov sa na účely tohto oddielu zákona považuje ich pevné zapracovanie do iného charakterovo odlišného výrobku, ktorého sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou, ich zabudovanie do konštrukcie alebo ich použitie ako komponentov alebo dielcov určených na montáž alebo skladanie iných výrobkov.

Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava
Telefón: +421 2 3211 8800
E-mail: info@asekol.sk

Ochrana osobných údajov