Výrobcovia obalov

Uvedením obalov na trh v Slovenskej republike sa rozumie okamih, keď obal alebo tovar v obale prvýkrát prechádza odplatne alebo bezodplatne z etapy výroby, cezhraničnej prepravy z iného členského štátu do Slovenskej republiky alebo dovozu z iného ako členského štátu do Slovenskej republiky do etapy distribúcie alebo použitia.

 

Výrobcom obalov je osoba podľa §52 zákona č. 79/2015 o odpadoch, ktorá:

  • a) balí alebo plní tovar do obalov a uvádza ho na trh pod svojou obchodnou značkou

    b) je osobou, pre ktorú sa tovar balí alebo plní a pod ktorej obchodnou značkou sa uvádza na trh

  • c) uvádza na trh tovar v obaloch iným spôsobom ako a) a b) alebo prepravuje/nechá si prepraviť cez štátnu hranicu alebo distribuuje do Slovenskej republiky

    d) distribuuje spoplatnené alebo bezplatné obaly konečnému používateľovi na zabalenie tovaru

    e) ako distribútor používa obal na zabalenie tovaru, jeho časti alebo na naplnenie tovarom

    f) uvádza na trh spoplatnené alebo bezplatné prázdne obaly pre konečného používateľa

Distribúciou obalov je spoplatnené alebo bezplatné odovzdanie obalu alebo tovaru v obale inej osobe na účely dodania, predaja alebo použitia v obchodnej sieti vrátane predaja konečnému používateľovi s výnimkou uvedenia na trh.

 

 

Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava
Telefón: +421 2 3211 8800
E-mail: info@asekol.sk

Ochrana osobných údajov