Ako vyzbierať viacej elektroodpadu? V Čadci bol umiestnený 70. E-domček.

30. 11. 2015

Bratislava, 27. 11. 2015 - Zberný dvor v Čadci sa stal 70. miestom, kde bol umiestnený unikátny nástroj na zber už nepotrebných elektrospotrebičov. E-domček je miesto, ktoré svojim tvarom a konštrukciou slúži, ako bezpečné miesto určené na odovzdanie a dočasné uskladnenie elektroodpadu umiestnené v blízkosti zákazníkov. Jeho cieľom, je zvýšiť množstvo vyzbieraného elektroodpadu a zabrániť, aby neprišlo k jeho znehodnoteniu vystavením vplyvu počasia a vandalov.

E-domčeky sú umiestňované na zberných dvoroch alebo pri predajniach elektrospotrebičov, kde môžu spotrebitelia taktiež odovzdať vyradené elektrospotrebiče.

E-domčeky sú inováciou, ktorú na Slovensko priniesla spoločnosť ASEKOL SK už v roku 2011. „Našim cieľom je prinášať inovácie, ktoré vedú k zlepšeniu systému zberu odpadu, ktorý vzniká zo starých elektrospotrebičov. E-domčeky sú jedným z nástrojov, ktorý zlepšuje zber elektroodpadu a zároveň ochraňuje jeho kompletnosť a kvalitu dôležitú pre následný recyklačný proces“, hovorí Ronald Blaho, konateľ spoločnosti ASEKOL SK.

Zvyšovanie množstva vyzbieraného a recyklovaného elektroodpadu je dôležité predovšetkým preto, že nesprávne nakladanie s elektroodpadom môže viesť k ohrozeniu zdravia občanov.

Elektrozariadenia obsahujú i nebezpečné súčasti, ktoré pri nesprávnej manipuláciu vedú k ohrozeniu životného prostredia a zdravia ľudí. Takým príkladom môže byť náplň v chladničkách alebo luminofor v televíznych obrazovkách. Na druhej strane, elektrozariadenia obsahujú veľké množstvo vzácnych surovín a prvkov, ktoré je možné pri správnej recyklácii opätovne použiť namiesto primárnych surovín.

Na elektrozariadenia sa podľa nového zákona o odpadoch (79/2015 Z. z. o odpadoch), ktorý začne platiť od 1. 1. 2016, vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov. Výrobcovia elektrozariadení sú zodpovední za nakladanie s elektrospotrebičmi z ich produkcie i po skončení životného cyklu výrobku, to znamená vo fáze elektroodpadu. V praxi to znamená, že výrobcovia elektrozariadení majú povinnosť zabezpečiť plnenie limitov zberu, zhodnotenia a recyklácie elektroodpadov. Výška limitov od roku 2021 bude 65 % priemernej hmotnosti elektrozariadení uvedených na trh v predchádzajúcich troch rokoch. „Už dnes je potrebné investovať do zvyšovania kvality zbernej siete, aby sme mohli v nasledujúcich rokoch pre našich klientov zabezpečiť splnenie týchto limitov“, dodáva Blaho.