Audity

Na základe zmluvného vzťahu medzi organizáciou zodpovednosti výrobcov ASEKOL SK a registrovanými výrobcami sú vykonávané kontrolné audity výrobcov zapojených do systému. Cieľom auditov je overenie správnosti a úplnosti poskytovaných informácií o množstve elektrozariadení vykazovaných prostredníctvom výkazov a overenie plnenia ďalších povinností vyplývajúcich zo zmluvy.

Audítorské spoločnosti sú v zmysle zákona a zmluvy uzavretej s OZV ASEKOL SK viazané mlčanlivosťou a úplne dôverným nakladaním s informáciami, ktoré získajú pri overovaní. Audítori poskytujú OZV ASEKOL SK len súhrnnú správu o vykonaní kontroly, ktorá zahŕňa prípadné rozdiely zistené vo vykazovanom množstve s vyčíslením finančných rozdielov a tiež nedostatky vzťahujúce sa k ostatným povinnostiam, napríklad vo vzťahu k informovaniu spotrebiteľov.

Povinnosť organizácie zodpovednosti výrobcov vykonávať pravidelné overenie správnosti údajov poskytnutých zastúpenými výrobcami podľa § 27 ods.12 písm. b) a c) v rozsahu minimálne päť percent z počtu zastúpených výrobcov v priebehu troch rokov a následne ohlasovať koordinačnému centru a Slovenskej inšpekcii životného prostredia nedostatky zistené týmto overením vyplýva z ustanovenia § 28 ods. 4 písm. j) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.