Predajne a servisy

Organizácia zodpovednosti výrobcov ASEKOL SK ponúka predajcom a servisom elektrozariadení súčinnosť pri plnení povinností, ktoré im plynú zo zákona o odpadoch.

Predajca, ktorý odoberá od svojich zákazníkov elektroodpad (či už formou kus za kus, alebo v neobmedzenom množstve) má možnosť spolupráce s OZV ASEKOL SK. 

Výhody spolupráce

  • Finančná odmena
  • Odvoz elektroodpadu zdarma
  • Zberné nádoby

Všetky záležitosti týkajúce sa spolupráce môžete prebrať s príslušným regionálnym zástupcom.

Pre nadviazanie spolupráce v rámci spätného zberu elektroodpadu a batérií nás kontaktujte:  [email protected]