Legislatíva

Slovenská legislatíva


 • Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 • Vyhláška MŽP SR č. 370/2015 Z.z. o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu, o zozname výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu, a o podrobnostiach o obsahu žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu

 • Vyhláška MŽP SR č. 367/2015 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 228/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách

Európska legislatíva


RoHS smernica


Pri výrobe elektrozariadení a ich uvádzaní na trh sa (okrem ustanovených výnimiek) obmedzuje použitie šiestich látok. Ustanovujú sa nasledujúce maximálne hodnoty hmotnostnej koncentrácie tolerované v homogénnych materiáloch:

 • Olovo (0,1 %)

 • Ortuť (0,1 %)

 • Kadmium (0,01 %)

 • Šesťmocný chróm (0,1 %)

 • Polybrómované bifenyly (PBB) (0,1 %)

 • Polybrómované difenylétery (PBDE) (0,1 %)

Smernica sa vzťahuje na

 • Veľké domáce spotrebiče

 • Malé domáce spotrebiče

 • Informačné technológie a telekomunikačné zariadenia

 • Spotrebnú elektroniku

 • Osvetľovacie zariadenia

 • Elektrické náradie a elektronické náradie

 • Hračky a zariadenia určené na športové a rekreačné účely

 • Zdravotnícke pomôcky

 • Monitorovacie prístroje a kontrolné prístroje vrátane priemyselných monitorovacích prístrojov a priemyselných kontrolných prístrojov

 • Predajné automaty

 • Iné elektrické zariadenia a elektronické zariadenia

Smernica sa nevzťahuje na

 • zariadenia, ktoré sú potrebné na bezpečnosť štátu, vrátane zbraní, munície a výrobkov obranného priemyslu určených výhradne na vojenské účely

 • zariadenia navrhnuté na vypustenie do vesmíru

 • zariadenia navrhnuté na nainštalovanie ako súčasť iného typu zariadenia, na ktoré sa tento zákon nevzťahuje a ktoré môžu plniť svoju funkciu, len ak sú súčasťou tohto zariadenia a ktoré možno nahradiť iba rovnakými, špecificky navrhnutými zariadeniami

 • veľké stacionárne priemyselné náradia

 • veľké pevné inštalácie

 • dopravné prostriedky okrem elektrických dvojkolesových vozidiel, ktoré nie sú typovo schválené

 • necestné pojazdné stroje určené len na odborné používanie

 • aktívne implantovateľné zdravotnícke pomôcky

 • fotovoltaické panely určené na používanie v odborne navrhnutom, zostavenom a nainštalovanom systéme na trvalú prevádzku na určenom mieste za účelom výroby energie zo slnečného svetla na verejné, obchodné, priemyselné a bytové použitie

 • zariadenia navrhnuté na výskum a vývoj určené pre priemyselné použitie

Spôsob označenia elektrozariadenia


Označenie elektrozariadenia, ktoré spĺňa požiadavky RoHS smernice: 


Grafický symbol preškrtnutej zbernej nádoby na kolieskach označuje separovaný zber elektrických a elektronických zariadení vrátane batérií a akumulátorov. Symbol musí byť zreteľne, čitateľne a nezmazateľne vytlačený.