Povinnosti výrobcov

Výrobcovia obalov


Výrobca obalov je povinný zabezpečiť

  • označenie obalu údajom o materiálovom zložení obalu, ak sa rozhodne obal označiť, môže aj údajom o spôsobe nakladania s ním

  • označenie obalu ako zálohovaný obal, ak uvádza na trh tovary v zálohovaných obaloch na nápoje okrem zálohovaných obalov, ktorých výška zálohu je 0 eur

  • aby označenie podľa písmen a) a b) bolo viditeľne a ľahko čitateľne, pričom musí byť primerane trvalé a stále aj po otvorení obalu

  • zber, prepravu, zhodnocovanie a recykláciu odpadov pochádzajúcich z obalov, ktoré uviedol na trh alebo distribuoval, a to v plnom rozsahu, najmenej vo výške miery zhodnocovania a recyklácie

  • zber, prepravu, zhodnocovanie a recykláciu odpadov z obalov, ktoré sú súčasťou oddelene zbieraných zložiek komunálnych odpadov, v plnom rozsahu, najmenej vo výške cieľov zberu

  • informovanie spotrebiteľov o spôsobe zabezpečenia zberu odpadov z obalov

Výrobca obalov je povinný

  • poskytovať ich za úhradu; táto povinnosť sa nevzťahuje na poskytovanie veľmi ľahkých plastových tašiek
  • poskytovať aj iné druhy tašiek

Ciele recyklácie pre obaly uvedené na trh

Aktuálne (SR) Aktuálne (SR) 2025 2030
Recyklácia Zhodnotenie
Celková miera (obaly) z uvedených na trh 55% – 80% 60% 65% 70%
Sklenené obaly 60% 60% 70% 75%
Papierové obaly 60% 68% 75% 85%
Kovové obaly 55% 55%
Fe 70% 80%
Al 50% 60%
Plastové obaly 45% 48% 50% 55%
Drevené obaly 25% 35% 25% 30%
2020
Vyprodukovaný komunálny odpad 50% 55% 60%

Výrobcovia neobalových výrobkov


Výrobca neobalového výrobku plní vyhradené povinnosti ustanovené týmto zákonom výlučne kolektívne na základe zmluvy uzatvorenej s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly zabezpečujúcou systém združeného nakladania s odpadmi z obalov.

Výrobca neobalových výrobkov je povinný zabezpečiť

  • zber, prepravu, zhodnotenie, recykláciu a zneškodnenie odpadov z neobalových výrobkov, ktoré uviedol na trh a sú súčasťou oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu v plnom rozsahu, najmenej vo výške cieľov zberu ustanovených

  • informovanie konečných používateľov o spôsobe zabezpečenia zberu odpadov z neobalových výrobkov, ktoré sú súčasťou komunálnych odpadov

Ak výrobca neobalových výrobkov nevie preukázať, že neobalové výrobky ním uvedené na trh nebudú po ich spotrebe tvoriť súčasť komunálnych odpadov, považujú sa tieto odpady za súčasť komunálnych odpadov.