ASEKOL SK

ASEKOL SK

ASEKOL SK je neziskovo hospodáriaca spoločnosť, ktorá v zastúpení výrobcov a dovozcov obalov a neobalových výrobkov, elektrozariadení a batérií a akumulátorov organizuje a financuje celoštátny systém zberu odpadov z obalov a neobalových výrobkov, elektroodpadu a použitých batérií a akumulátorov. ASEKOL SK je organizáciou zodpovednosti výrobcov pre nakladanie s elektroodpadom a použitými batériami a akumulátormi, ktorej služby môžu na základe zmluvy využiť výrobcovia alebo dovozcovia elektrozariadení a batérií a akumulátorov.

Poslanie spoločnosti ASEKOL SK:


  • v mene výrobcov a dovozcov zabezpečiť zber a ekologické spracovanie odpadov z obalov a neobalových výrobkov a elektroodpadu
  • prísne dodržiavať kvalitu ekologického nakladania s elektroodpadom
  • dbať na efektivitu vynaložených nákladov
  • byť dôveryhodným partnerom pre orgány štátnej správy a samosprávy
  • uskutočňovať osvetu širokej verejnosti

ASEKOL SK bol založený v júli 2010 najvýznamnejšími predstaviteľmi na trhu spotrebnej elektroniky, kancelárskej, telekomunikačnej a výpočtovej techniky. Spoločníkmi organizácie zodpovednosti výrobcov sú spoločnosti:

Spoločnosť ASEKOL SK je na základe rozhodnutia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky oprávnená na nakladanie s použitými batériami a akumulátormi a elektrozariadeniami a elektroodpadom v kategóriách 1 – 10 podľa I. časti  a v kategóriách 1 – 6 podľa II. časti Prílohy č. 6 zákona č. 79/2015 Z. z., o odpadoch.

ASEKOL SK pri zabezpečovaní chodu systému úzko spolupracuje s mestami a obcami, distribútormi, servismi, zvozovými spoločnosťami a spracovateľmi odpadov z obalov a neobalových výrobkov a elektroodpadu.

ASEKOL SK je členom:


Kde v Európe nás nájdete: