Triedený zber

Ako funguje triedený zber a kto ho financuje?

Odpad z obalov, ktorý vyhadzujú občania do triedeného zberu vyzbiera zberová spoločnosť a odvezie ho do závodu na dotriedenie. Pracovníci triediacej linky odpad roztriedia a oddelia ten, ktorý ide na recykláciu, a ktorý na energetické využitie. Takto vytriedený odpad sa následne dostáva k odberateľom jednotlivých materiálov, ktorí ho zrecyklujú.

Schéma triedeného zberu

Každá obec má uzavretú zmluvu  s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly a neobalové výrobky (OZV). Tá vyzbiera recyklačné príspevky od výrobcov obalov a neobalových výrobkov a použije ich na úhradu nákladov obce spojených s triedeným zberom, ktorý zabezpečuje pre obec zberová spoločnosť.

Znamená to, že výrobcovia obalov a neobalových výrobkov hradia prostredníctvom OZV všetky náklady spojené s vyzbieraním, dotrieďovaním a recykláciou odpadov. Každá obec dokáže vďaka triedenému zberu ušetriť nemalú čiastku svojho rozpočtu. Čím viac odpadu občania vytriedia, tým menšie náklady bude mať obec na likvidáciu zmesového odpadu.