Obce a mestá

Obce a mestá SR sú pre organizáciu zodpovednosti výrobcov ASEKOL SK dôležitými partnermi pri zabezpečovaní oddeleného zberu elektroodpadu a použitých batérií a akumulátorov.

Mestá svoju kompetenciu zapojenia sa do systému zberu väčšinou delegujú na zriadené mestské príspevkové organizácie resp. rozpočtové organizácie typu technických služieb alebo mestských podnikov služieb, prípadne vlastných akciových spoločností. Obce majú svoju vlastnú podporu vo forme čoraz častejšie sa vyskytujúcich zberných dvorov zriadených na svojom katastrálnom území. ASEKOL SK im preto ponúka obojstranne výhodnú možnosť spolupráce a dohody na participácii odberu elektroodpadov, použitých batérií a akumulátorov.

Spoluprácu je možné rozvinúť na báze zmluvného vzťahu s registrovanou organizáciou výrobcov  ASEKOL SK, s.r.o., ktorej oprávnenie na takúto činnosť vydalo MŽP SR. Odvoz vyzbieraných komodít zo zberného dvora je realizovaný prostredníctvom príslušného regionálneho dopravcu na základe zadania objednávky prevádzkovateľa zberného dvora na e-mailovú adresu: [email protected]

ASEKOL SK s.r.o., na základe svojej povinnosti ako organizácie zodpovednosti výrobcov za 4. Q 2022 v oddelenom zbere vyzbieranej zložky komunálneho odpadu, vyzbieral 454 489 kg odpadov z elektrických a elektronických zariadení a 9 309 kg odpadov z opotrebovaných batérií a akumulátorov. 

ZBERNÉ DVORY

Spolupráca je určená pre mestá a obce SR zaisťujúce systém zberu a triedenia komunálneho odpadu prostredníctvom zberného dvora.

Uzatvorenie zmluvného vzťahu s organizáciou zodpovednosti výrobcov ASEKOL SK poskytne mestám a obciam nasledujúce možnosti a výhody:

Možnosti spolupráce

 • zabezpečenie odberu a ekologického spracovania elektroodpadu a použitých batérií
 • finančný prospech a motivácia
 • poskytnutie klietkových kontajnerov pre skladovanie drobného elektroodpadu
 • využitie materiálov v rámci informačnej podpory

Výhody spolupráce

 • zníženie nákladov obce spojených so zberom, odvozom a následným spracovaním elektroodpadu a batérií zozbieraných na zberných dvoroch (systém zberu elektroodpadu je finančne krytý povinnými osobami, teda výrobcami a dovozcami elektrozariadení v SR a ich zastupujúcimi organizáciami)
 • získanie  finančnej odmeny (*) za zber a proaktívny prístup k danej problematike
 • kvalitný a promptný zvozový servis do 7 dní od objednania subjektom
 • získanie certifikátu spoločenskej zodpovednosti „EKOLOGICKÁ OBEC“ a zapožičanie loga projektu

(*) Obec môže poveriť výkonom zmluvy tretiu osobu (prevádzkovateľa zberného dvora) s tým, že príjemcom odmeny môže ostať obec alebo bude vyplácaná priamo tretej osobe  na základe  vystavenej faktúry v štvrťročných intervaloch. Finančné odmeny budú vyplácané na základe skutočne odobratých množstiev elektroodpadu a batérií, odvážených na certifikovaných váhach povereného zmluvného partnera ASEKOL SK – Spracovateľa.

Komunikácia s regionálnym zástupcom

Individuálny podmienky a podrobnosti spolupráce môžete prerokovať s regionálnym zástupcom

Postup pri uzatvorení zmluvy

 1. Kontaktovanie regionálneho zástupcu, ktorý Vám podá relevantné informácie o zmluve a zašle jej koncept.
 2. V prípade potreby Vás ochotne navštívi a prerokuje s Vami obsahovú stránku zmluvy, prípadne poradí a vyberie najvhodnejší variant šitý spolupráce
 3. Schválenie, podpísanie a odoslanie dvoch výtlačkov zmluvy na adresu OZV ASEKOL SK.

Každá zazmluvnená obec sa môže prihlásiť do nášho environmentálneho projektu EKOLOGICÁ OBEC a získať zelený certifikát ekologickej obce. Viac informácií o projekte nájdete TU.