Ekologická firma

Udržiavanie pozitívneho pracovného prostredia pomáha zvyšovať morálku, sústredenosť a produktivitu zamestnancov. Projekt EKOLOGICKÁ FIRMA umožňuje spoločnostiam jednoduchým spôsobom prispieť k skvalitneniu životného prostredia nás všetkých. Zamestnanci trávia takmer štvrtinu svojho života v práci, čo znamená, že prostredie pracoviska je veľmi dôležitou súčasťou života väčšiny ľudí. Zapojte sa do projektu EKOLOGICKÁ FIRMA a vylepšite svoje pracovisko. Práca v bezpečnom a zdravom prostredí je dôležitá pre fyzickú bezpečnosť, duševnú pohodu a produktivitu práce.

Našou prioritou je povzbudiť všetky spoločnosti zapojené do projektu EKOLOGICKÁ FIRMA, aby znižovali negatívny vplyv na životné prostredie a neustále zlepšovali svoje environmentálne návyky ako súčasť prevádzkových metód. Základným princípom projektu je podpora neustáleho zlepšovania smerom k znižovaniu negatívnych environmentálnych dopadov kancelárskej práce a každodenných návykov na pracovisku.

Cieľom projektu je znížiť environmentálnu stopu kancelárií a spoločností, a zároveň rozširovať povedomie zamestnancov o potrebe zberu a recyklácie odpadov z obalov a neobalových výrobkov, drobných elektrozariadení, batérií a akumulátorov. EKOLOGICKÁ FIRMA je vhodná pre veľké i malé spoločnosti, kancelárie v súkromných spoločnostiach, verejnom sektore a iných organizáciách. 

Podmienky zapojenia:

 • prihlásenie sa prostredníctvom e-mailu 
 • aspoň raz za rok zorganizovať zber malého elektroodpadu pre zamestnancov, minimálne dva zbery počas dvoch rokov
 • zaviesť/ mať zavedený triedený zber odpadu z obalov a neobalových výrobkov pre zamestnancov

Odporúčané:

 • raz za rok zorganizovať spoločné čistenie okolia spoločnosti/ prírody zamestnancami
 • overiť správnosť nakladania s odpadom, pokiaľ ho v rámci administratívnej budovy zabezpečuje tretia strana

Zapojením sa do projektu prispeje Vaša spoločnosť k ochrane životného prostredia a úspore prírodných zdrojov. Máte možnosť takto vyjadriť svoju spoločenskú a environmentálnu zodpovednosť. Spoločnosť zapojená do projektu obdrží certifikát spoločenskej zodpovednosti „EKOLOGICKÁ FIRMA“, nárok na využívanie loga EKO firma a nálepku, ktorou môže svoj zodpovedný prístup k životnému prostrediu vyjadriť napr. označením prevádzky. Logo je možné využiť napríklad na internetových stránkach Vašej spoločnosti, informačných, propagačných materiáloch a pod.

Zapojte sa do projektu Ekologická firma a získajte:

 • bezplatné zapožičanie zbernej nádoby na vyhlásený zber elektroodpadu na vopred určené obdobie
 • promptný a bezplatný zvozový servis elektroodpadu
 • environmentálne ročné vyúčtovanie úspor Life Cycle Assessment za každý rok zberu elektroodpadu
 • certifikát spoločenskej zodpovednosti „EKOLOGICKÁ FIRMA“ platný po dobu dvoch rokov
 • zapožičanie loga „EKOLOGICKÁ FIRMA“ napr. pre web stránky, či informačné materiály spoločnosti na dobu dvoch rokov
 • poskytnutie letákov a informačných materiálov
 • bezplatné poradenstvo v oblasti triedenia obalov a neobalov, elektroodpadu, použitých batérií a akumulátorov
 • viac na [email protected]