Definície

Batéria alebo akumulátor


Batéria alebo akumulátor je zdroj elektrickej energie vyrobenej priamou premenou chemickej energie, pozostávajúci z jedného alebo viacerých primárnych nedobíjateľných článkov alebo z jedného alebo viacerých sekundárnych dobíjateľných článkov. Batérie a akumulátory sa členia na:

  • prenosné

  • priemyselné

  • automobilové

Výrobca batérií a akumulátorov


Výrobca batérií a akumulátorov je osoba, ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti bez ohľadu na použitú techniku predaja, vrátane predaja na základe zmluvy uzatváranej na diaľku, uvádza po prvý raz na trh batérie alebo akumulátory vyrobené v SR alebo dovezené na územie SR vrátane batérií a akumulátorov začlenených do prístrojov alebo motorových vozidiel.

Limit pre zber použitých prenosných batérií a akumulátorov


Limit pre zber použitých prenosných batérií a akumulátorov je percentuálny zberový podiel pre daný kalendárny rok vypočítaný tak, že sa celková hmotnosť použitých prenosných batérií a akumulátorov zozbieraných v danom kalendárnom roku vydelí priemernou hmotnosťou prenosných batérií a akumulátorov, ktoré výrobcovia batérií a akumulátorov priamo predali konečným používateľom alebo dodali distribútorom batérií a akumulátorov počas daného kalendárneho roka a počas dvoch predchádzajúcich kalendárnych rokov. Do limitu pre zber sa započítavajú aj použité prenosné batérie a akumulátory, ktoré sú uvádzané na trh ako batérie a akumulátory začlenené do prístrojov.