Definície

Výrobcovia obalov


Uvedením obalov na slovenský trh sa rozumie okamih, keď obal alebo tovar v obale po prvýkrát prechádza odplatne alebo bezodplatne z etapy výroby, cezhraničnej prepravy z iného členského štátu do Slovenskej republiky alebo dovozu z iného ako členského štátu do Slovenskej republiky do etapy distribúcie alebo použitia.

Výrobcom obalov ste:

a) ak balíte alebo plníte tovar do obalov a uvádzate ho na trh pod svojou obchodnou značkou

b) ak ste osobou, pre ktorú sa tovar balí alebo plní a pod ktorej obchodnou značkou sa uvádza na trh

c) ak uvádzate na trh tovar v obaloch iným spôsobom ako a) a b) alebo prepravujete/necháte si ho prepraviť cez štátnu hranicu alebo distribuujete do Slovenskej republiky

d) ak distribuujete spoplatnené alebo bezplatné obaly konečnému používateľovi na zabalenie tovaru

e) ak ste distribútorom, ktorý používa obal na zabalenie tovaru, jeho časti alebo na naplnenie tovarom

f) ak uvádzate na trh spoplatnené alebo bezplatné prázdne obaly pre konečného používateľa

Distribúciou obalov je spoplatnené alebo bezplatné odovzdanie obalu alebo tovaru v obale inej osobe na účely dodania, predaja alebo použitia v obchodnej sieti vrátane predaja konečnému používateľovi s výnimkou uvedenia na trh.

Definícia obalu

Obal je výrobok, ktorý sa používa na balenie, manipuláciu a ochranu tovaru, jeho prezentáciu a dodávanie, od surovín po výrobky, od výrobcu po používateľa alebo spotrebiteľa, ktorý spĺňa kritériá uvedené v prílohe č. 7 zákona o odpadoch 79/2015 Z. z.; za obaly sa považujú aj nevratné časti obalov používané na tie isté účely.

Obaly sa delia do piatich kategórií:

 1. Spotrebiteľský obal – je obal určený na bezprostrednú ochranu tovaru alebo skupiny tovarov, ktorý v mieste nákupu tvorí tovarovú jednotku pre konečného používateľa alebo pre spotrebiteľa.
 2. Skupinový obal – je obal určený na to, aby tvoril v mieste nákupu skupinu určitého počtu tovarových jednotiek bez ohľadu na to, či sa predáva konečnému používateľovi alebo spotrebiteľovi, alebo slúži ako prostriedok na dopĺňanie tovarov do ponuky počas predaja. Môže sa z tovaru odstrániť bez porušenia jeho vlastností.
 3. Prepravný obal – je obal určený na uľahčenie manipulácie a prepravu určitého množstva tovarových jednotiek alebo skupinových balení s cieľom predchádzať fyzickému poškodeniu pri manipulácii a preprave.
 4. Opakovane použiteľný obal – je obal navrhnutý, konštruovaný a umiestnený na trh na vykonanie najmenej dvoch ciest alebo obehov počas svojej životnosti, ktorý sa opakovane plní alebo opakovane použije na ten istý účel, na ktorý bol navrhnutý.
 5. Zálohovaný obal – je obal tovaru, pri ktorého predaji sa okrem ceny za tovar účtuje osobitná peňažná čiastka viazaná na obal tovaru, ktorej účelom je zabezpečiť vrátenie použitého obalu. Zálohujú sa opakovane použiteľné obaly na nápoje.

Výrobok sa považuje za obal v troch kritériách:

1. bez toho, aby boli dotknuté ďalšie funkcie obalu, ak

 1. je oddeliteľnou súčasťou výrobku,
 2. nie je nevyhnutný na uchovávanie, podporu alebo zachovávanie výrobku počas jeho životnosti a
 3. všetky jeho časti nie sú určené na spoločné použitie, spotrebovanie alebo zneškodnenie.

Napríklad:

 • škatule (na náradie) a škatuľky (na sladkosti, zápalkové škatuľky)
 • plastový obal na CD a DVD obaloch
 • obaly používané na posielanie katalógov a časopisov (s časopisom vo vnútri)
 • rúrky, tuby a valce, okolo ktorých je ovinutý pružný materiál (napr. fólia, alobal, papier)
 • kvetináče určené na použitie iba pri predaji a preprave rastlín a kvetináče určené na celé obdobie života rastliny
 • sklenené fľašky na injekčné roztoky
 • systémy sterilných zábran (vrecká, tácky a materiály potrebné na zachovanie sterility výrobku)
 • kapsule používané na prípravu nápojov (napr. káva, kakao, mlieko), ktoré zostávajú po použití prázdne
 • znovu naplniteľné oceľové valcové nádoby používané na rôzne druhy plynov, okrem hasiacich prístrojov
 • čajové vrecúška
 • ochranné voskové vrstvy na syroch
 • vešiaky na oblečenie (predávané oddelene alebo s oblečením)
 • Kávové kapsule, fóliové vrecká na kávu a kávové vankúšiky z filtrového papiera
 • náplne do tlačiarní

2. Položky vytvorené na účel plnenia v mieste predaja a nevratné položky vytvorené, plnené alebo predané na mieste predaja sa považujú za obaly, ak plnia funkciu obalu.

Napríklad:

 • papierové alebo plastové tašky
 • jednorazové poháre a taniere
 • fólie a alobal
 • desiatové vrecúška
 • paličky na miešanie
 • jednorazové príbory
 • baliaci papier (predávaný oddelene)
 • papierové formy na pečenie (predávané prázdne)

3. Obalové zložky a pomocné prvky začlenené do obalu sa považujú za časť tohto obalu. Pomocné prvky priamo zavesené alebo pripevnené k výrobku, ktoré plnia funkciu obalu, sa považujú za obal, ak

 1. sú oddeliteľnou súčasťou výrobku a
 2. všetky ich časti nie sú určené na spoločné spotrebovanie a zneškodnenie.

Napríklad:

 • visiace štítky pripojené alebo zavesené priamo k výrobku
 • časti obalov
 • kefka riasenky, ktorá tvorí časť uzáveru
 • nálepky pripojené k inej obalovej položke
 • svorky zo zošívačiek
 • plastové obaly na papier
 • odmerky, ktoré tvoria súčasť uzáveru detergentov

Výrobcovia neobalových výrobkov


Uvedením neobalového výrobku na trh sa rozumie prvé dodanie neobalového výrobku do etapy distribúcie, spotreby alebo používania na trhu Slovenskej republiky v rámci podnikateľskej činnosti za poplatok alebo bezplatne.

Výrobca neobalového výrobku je osoba podľa §73 zákona č. 79/2015 o odpadoch, ktorá:

a) vyrobí alebo si nechá vyrobiť neobalový výrobok a uvedie ho na trh v Slovenskej republike

b) prepraví alebo si nechá prepraviť na územie Slovenskej republiky z iného členského štátu neobalový výrobok a uvedie ho na trh v Slovenskej republike

c) dovezie alebo si nechá doviezť na územie Slovenskej republiky z iného ako členského štátu neobalový výrobok a uvedie ho na trh v Slovenskej republike

d) je osobou, pre ktorú sa tovar balí alebo plní a pod ktorej obchodnou značkou sa uvádza na trhc) uvádza na trh tovar v obaloch iným spôsobom ako a) a b) alebo prepravuje/nechá si prepraviť cez štátnu hranicu alebo distribuuje do Slovenskej republiky

Neobalový výrobok je výrobok, ktorý nie je obalom alebo nie je určený na balenie a patrí do niektorej z nasledujúcich skupín výrobkov a odpad, z ktorého bude tvoriť súčasť komunálneho odpadu.

Medzi neobalové výrobky patria:

 • papier a lepenka, dovezené výrobky z papiera a lepenky vrátane polygrafických výrobkov okrem
  • hygienického a sanitárneho papiera
  • výrobkov z papiera používaných na hygienické a sanitárne účely
  • cigaretového papiera
  • karbónového kopírovacieho papiera
  • filtračného papiera
  • papiera a lepenky na výrobu dechtovaného alebo asfaltovaného papiera
  • cenín
  • kníh
 • výrobky z plastov pozostávajúcich z materiálu
  • polyetyléntereftalát okrem surovín, predliskov a vlákien určených na priemyselné použitie a výrobky z plastov pozostávajúcich z materiálu polyetylén
  • polypropylén
  • polystyrén
  • polyvinylchlorid
  • polyamid okrem surovín, vlákien a výrobkov určených na priemyselné použitie
 • sklo vrátane tabuľkového obločného skla

Za priemyselné použitie surovín, predliskov, vlákien alebo výrobkov sa považuje ich pevné zapracovanie do iného charakterovo odlišného výrobku, ktorého sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou alebo ako komponentov alebo dielcov určených na montáž alebo skladanie iných výrobkov.