Prečo recyklovať

Recyklácia je jedným z najlepších spôsobov ako prispieť k ochrane našej planéty. V súčasnosti množstvo odpadu narastá veľkou rýchlosťou. Spôsobuje to mnoho faktorov. Narastá počet ľudí – tvorcov odpadu žijúcich na svete, zvyšuje sa životná úroveň čo znamená, že ľudia kupujú viac výrobkov čím vytvárajú viac odpadu, mení sa náš životný štýl, ktorý sa zakladá na konzumácii a spotrebe.

Životný cyklus výrobkov v cirkulárnej ekonomike

Recyklácia šetrí prírodné zdroje

Keď recyklujeme, použité materiály sa premieňajú na nové výrobky. Vďaka využívaniu recyklovaných materiálov na výrobu nových produktov sa znižuje spotreba prírodných zdrojov ako voda, drevo, či nerastné suroviny. Ak sa použité materiály nerecyklujú, nové výrobky sa vyrábajú získavaním primárnych surovín zo zeme prostredníctvom ťažby a lesného hospodárstva. Recyklácia pomáha šetriť dôležité suroviny a chráni prirodzené biotopy pre budúce generácie.

Recyklácia šetrí energiu

Recyklácia šetrí energiu tým, že eliminuje potrebu výroby materiálov od nuly. Bez ohľadu na to, aký produkt vyrábate, je extrakcia (získavanie), preprava a rafinácia (čistenie) prírodných zdrojov mimoriadne náročná na prácu a energiu. Používanie recyklovaných materiálov namiesto primárnych surovín nám zjednodušuje výrobný proces a umožňuje nám vyrábať rovnaké výrobky s menšou spotrebou energie.

Recyklácia pomáha chrániť životné prostredie

Vďaka ušetrenej energii zo získavania primárnych surovín sa výrazne znižuje tvorba emisií skleníkových plynov. To znamená, že recyklácia má pozitívny vplyv na zmenu podnebia znižovaním emisií skleníkových plynov spojených s pôvodným výrobným procesom. Až 40% z komunálneho odpadu, ktorý sa na Slovensku vyhodí sa dá zrecyklovať. Ak k tomu pridáme aj biologicky rozložiteľný odpad, recykláciou sa dokážeme zbaviť až 90% odpadu.

Recyklácia znižuje skládkovanie

Keď recyklujeme, recyklovateľné materiály sa opätovne spracujú na nové výrobky a v dôsledku toho sa zníži množstvo odpadu posielaného na skládky. Žiaľ, aj napriek tomu máme v súčasnosti na Slovensku viac ako 100 legálnych, no až takmer 6 000 nelegálnych skládok.