Povinnosti distribútorov elektrozariadení

Distribútor elektrozariadenia je každá fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba v dodávateľskom reťazci, ktorá sprístupňuje elektrozariadenie v rámci svojej podnikateľskej činnosti na trhu. Distribútor môže byť súčasne výrobcom elektrozariadení. Zároveň i naďalej platí, že na distribútora prechádzajú povinnosti výrobcu elektrozariadení ak konečnému spotrebiteľovi poskytuje elektrozariadenia, ktoré pochádzajú od nezaregistrovaného výrobcu.

Povinnosti distribútorov elektrozariadení

  • uvádzať pri predaji elektrozariadenia recyklačný poplatok, ak bol výrobcom elektrozariadenia uvedený pri uvedení elektrozariadenia na trh

  • informovať konečných používateľov na mieste, ktoré je viditeľné a verejnosti prístupné o možnosti bezplatného spätného zberu elektroodpadu

  • zabezpečiť na svojich predajných miestach spätný zber elektroodpadu po celú prevádzkovú dobu

  • zabezpečiť odovzdanie elektroodpadu v súlade so zmluvou s výrobcom elektrozariadení, ktorý si plní povinnosti individuálne alebo OZV alebo spracovateľovi. Na žiadosť výrobcu vždy zabezpečiť odovzdanie elektroodpadu z domácností pochádzajúceho z výroby, predaja, cezhraničnej prepravy z iného členského štátu do SR alebo dovozu elektrozariadení ním uvedených na trh po 13. auguste 2005 tomuto výrobcovi elektrozariadení alebo ním poverenej OZV

  • zabezpečiť spätný zber elektroodpadu v mieste, kde vydáva elektrozariadenia, alebo na mieste kde má sklad, ak distribuuje elektrozariadenia  konečnému používateľovi v rámci zásielkového obchodu vrátane elektronického predaja. Ak takýto sklad nemá, tak na mieste dohodnutom s výrobcom elektrozariadení.

  • Distribútori a maloobchodné predajne, ktorých predajná plocha vyhradená elektrozariadeniam je aspoň 400m2 budú musieť vykonávať bezplatný spätný zber veľmi malého elektroodpadu a odpadu zo svetelných zdrojov  bez povinnosti kúpy nového tovaru. Povinnosť spätného zberu ostatného elektroodpadu na výmennom základe kus za kus pri predaji nového elektrozariadenia zostáva nezmenená.