Refundácie

Refundácia je povinnosť odpočtu úhrady recyklačných príspevkov uhradených výrobcom za výkon vyhradených povinností za množstvá elektrozariadení, pri ktorých preukáže cezhraničnú prepravu do iného členského štátu alebo vývoz do iného ako členského štátu.

Zažiadať o refundáciu príspevkov za elektrozariadenia, ktoré boli vyvezené, je možné za súčasného splnenia týchto podmienok:

  • Príspevky za vyvezené elektrozariadenia boli odvedené do OZV ASEKOL SK.

  • Príspevky za vyvezené elektrozariadenia sú oddelene a viditeľne účtované na všetkých dodávateľských fakturách.

  • Výrobca/dovozca, ktorý elektrozariadenie vyrobil/doviezol, udelil písomný súhlas s refundáciou uhradených príspevkov.

  • V prípade, že je žiadateľ dovozcom/výrobcom elektrozariadení, musí mať zároveň uzatvorenú Zmluvu o plnení vyhradených povinností výrobcu elektrozariadení s OZV ASEKOL SK.

V prípade, že výrobca/dovozca elektrozariadenie doviezol alebo vyrobil a následne ho vyviezol do zahraničia a vykáže toto elektrozariadenie v kvartálnom výkaze v položke „Exportované mimo SK“, ide o elektrozariadenie, ktoré nie je zaťažené recyklačným príspevkom a teda nie je možné za tieto elektrozariadenia žiadať o refundáciu.

Postup pri refundácii:

  1. Kontaktovať obchodné oddelenie emailom: [email protected]
  2. Dodať súhlas s Pravidlami refundácie príspevkov
  3. Dodať kompletnú žiadosť o refundáciu
  4. Absolvovať audit na základe podanej žiadosti
  5. Refundovať recyklačné príspevky

Pre podrobnejšie informácie kontaktujte obchodné oddelenie.