Certifikáty

V spoločnosti ASEKOL SK s.r.o. máme zavedený certifikovaný integrovaný systém riadenia, ktorý spája požiadavky jednotlivých noriem:

ISO 9001 Systém manažmentu kvality

ISO 14001 Systém environmentálneho manažmentu

ISO 45001 Systém manažmentu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Systém manažérstva kvality nám pomáha napĺňať požiadavky a očakávania klientov. Dôsledné dodržiavanie nastavených pravidiel a postupov, stanovenie zodpovedných osôb za jednotlivé vykonávané činnosti, pravidelné školenia zamestnancov a dodávateľov, zisťovanie spätnej väzby od klientov, rýchla reakcia na ich podnety a požiadavky, to všetko prispieva k neustálemu zvyšovaniu kvality nami dodávaných služieb.

V rámci systému environmentálneho manažérstva sa zaoberáme dopadmi nášho podnikania na životné prostredie. Triedime odpad, vyvíjame aktivity k neustálemu znižovaniu spotreby elektrickej či tepelnej energie. Dôsledne dodržiavame všetky zákonné požiadavky. K zodpovednému správaniu vo vzťahu k životnému prostrediu vedieme nielen našich zamestnancov, ale aj dodávateľov.

Vďaka systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vytvárame príjemné a hlavne bezpečné pracovné prostredie pre našich zamestnancov. Účinnou prevenciou sa snažíme predchádzať vzniku pracovných úrazov alebo chorôb z povolania.