LCA štúdia

LCA štúdia

LCA štúdia vám prezradí úspory konkrétnych nerastných surovín. Z výsledkov analýzy vyplýva, že práve recykláciou elektroodpadu možme významne prispieť k úspore prírodných zdrojov, ktorých na svete začína byť nedostatok.
Viac o LCA štúdii

9 637 t

V uplynulom roku občania odovzdali na recykláciu prostredníctvom kolektívnej organizácie ASEKOL SK takmer 10 000 ton elektroodpadu.

3 520 878 l

Recykláciou 3 750 ton elektroodpadu (TV, monitorov, drobného elektroodpadu) sme v minulom roku usporili viac ako 3,50 milióna litrov ropy.

Toto množstvo ropy by vystačilo na 1,5 cesty okolo rovníka dopravným lietadlom.

59 667 MWh

Ušetrili sme až 59 667 MWh, čo vystačí na 12 mesiacov prevádzky domácností napr. všetkým občanom Topoľčian.

12 137 kg CO2

Produkciu CO2 sme znížili až o 12 137 kg, teda toľko, koľko by sme prešli autom na ceste z Bratislavy do Košíc 184 ×.


Triedenie a recyklácia sú všeobecne považované za činnosti priaznivé pre životné prostredie a za jednu z hlavných ciest k trvalo udržateľnému rozvoju. ASEKOL sa rozhodol ako jeden z prvých kolektívnych systémov v Európe presne vyčísliť účinky zberu a recyklácie elektrozariadení na životné prostredie.

Z tohto dôvodu bola v roku 2009 spracovaná v spolupráci s externými odborníkmi ojedinelá štúdia životného cyklu (tzv. LCA – Life Cycle Assessment) vyradených televízorov a monitorov, ktoré tvoria cca 80 % všetkých zozbieraných elektrozariadení v rámci kolektívneho systému v Českej republike. Cieľom štúdie bolo opísať objektívnym, transparentným a medzinárodne uznávaným postupom environmentálne vplyvy spojené so spätným odberom, prepravou a spracovaním televízorov a PC monitorov, a to do fázy náhrady primárnej suroviny. Na záver bol spracovaný model, ktorý slúži na evidenciu environmentálnych efektov individuálnych zákazníkov (zberné miesta, výrobcovia, spracovatelia, osoby) spoločnosti ASEKOL. Zber dát znamenal pre pracovníkov ASEKOL viac ako osem mesiacov náročnej práce.

V rámci inventarizačnej analýzy spätne odobratých televízorov a monitorov sa opísali a presne vyčíslili všetky pozitívne aj negatívne vstupy do životného prostredia a výstupy z neho v rámci zberu, prepravy a spracovania elektroodpadu. Určili sa dopravné vzdialenosti zo všetkých zberných miest ku všetkým spracovateľským zariadeniam a vyčíslené vplyvy dopravy na životné prostredie. Ďalej sa opísalo technologické vybavenie jednotlivých spracovateľských zariadení a pomocou merných spotrieb sa kalkulovali celkové nároky na vstupy (elektrina, zemný plyn, voda, chemikálie, náhradné diely, nafta) na zvolenú funkčnú jednotku, t. j. na jeden priemerný televízor a na jeden priemerný monitor. Rovnaký postup sa zachoval aj pri následnom spracovaní jednotlivých frakcií, ktoré vznikajú pri demontáži televízorov a monitorov. Spracovanie každého jednotlivého komponentu a frakcie bolo zdokumentované až do okamihu ich finálnej recyklácie do nového produktu alebo k ich konečnému zneškodneniu. Pre každú frakciu boli vyčíslené vplyvy na životné prostredie (napr. vo forme náhrady primárnych surovín alebo palív).

ASEKOL sa rozhodol využiť výsledky LCA štúdie pre systém environmentálneho účtovníctva. Každý klient kolektívneho systému v Českej republike, ktorý uvádza na trh televízory alebo počítačové monitory, a každé zberné miesto, zapojené do kolektívneho systému ASEKOL, dostali spoločne s výročnou správou za rok 2009 individuálne vyúčtovanie svojho prínosu pre životné prostredie, ktorý bol vypočítaný na základe vyššie uvedenej analýzy.

Výsledky LCA jednoznačne potvrdili, že činnosť kolektívneho systému ASEKOL predstavuje jednoznačný prínos pre životné prostredie. Vďaka spätnému odberu jedného kusu televízora (resp. monitora) dôjde napríklad:

  • k úspore elektrickej energie vo výške 162,39 kWh (125,04 kWh pri monitore). Rovnaké množstvo energie spotrebuje napríklad 60 W žiarovka svietiaca nepretržite 4 mesiace (3 mesiace pri monitoroch) alebo je vytvorená manuálnou prácou silného muža, usilovne pracujúceho nepretržite pol roka 8 hodín denne;

  • k úspore energetických surovín; napríklad sa nemusí vyťažiť 2,89 litrov ropy (3,05 litra pri monitoroch) a 4,38 kg uhlia (2,86 kg pri monitoroch). Rovnaké množstvo ropy sa napríklad spotrebuje na prejdenie 22 km v osobnom automobile s bežnou spotrebou (23 km pri monitoroch). Rovnaké množstvo uhlia sa spotrebuje na jedno priloženie do kotla ústredného vykurovania v bežnom rodinnom dome;

  • k úspore primárnych surovín, nevyťaží sa celkom 9,73 kilogramu primárnych surovín (1,39 kg pri monitoroch), najviac piesku, vápenca a železa;

  • k úspore 745 litrov pitnej vody (757 litrov pri monitoroch), čím nevznikne rovnaké množstvo znečistených odpadových vôd. Rovnaké množstvo vody sa napríklad spotrebuje pri desiatich sprchovaniach;

  • k zníženiu produkcie nebezpečných odpadov o 145 kilogramov (163 kilogramov pri monitoroch). Rovnaké množstvo nebezpečného odpadu vyprodukuje za rok 36 domácností (41 domácností pri monitoroch);

  • k zníženiu produkcie skleníkových plynov, pretože nie je vyprodukovaných 44 kg CO2 ekv. (32,3 kilogramu pri monitoroch). Rovnaké množstvo CO2 vyprodukuje osobný automobil, ktorý prejde vzdialenosť medzi Prahou a Ostravou.

Energetické a materiálové využitie spätne odobratých televízorov znamená výraznú úsporu energie. Najväčšiu úsporu energie predstavuje recyklácia skla a materiálové využitie súčastí bohatých na meď a vzácne kovy (Ag, Au, Pt a Pd), ako sú napríklad káble a dosky plošných spojov. Úsporu predstavuje aj recyklácia železa, hliníka, plastov a energetické využitie plastov a dreva.

Zber, doprava a demontáž vyradených televízorov spotrebu energie zvyšujú. Táto spotreba je však v porovnaní s úsporou energie pomerne nízka, nepresahuje 10 % celkovej energie.