LCA štúdia

Čo rozhoduje o tom, ktorý televízor, mobil, či čokoládu si v obchode vyberiete? Môže to byť funkčnosť, cena alebo vzhľad, ktoré hrajú pre väčšinu ľudí dôležitú úlohu. Ak sa však pozrieme na produkty z opačnej strany a nie ako spotrebitelia, existuje celý reťazec procesov, ktoré sa dejú mimo nášho vnímania. Napríklad na výrobu televízora musia byť získané rôzne suroviny, ktoré sa spracujú a následne sa televízor vyrobí. Ten ďalej putuje do obchodu a dostane sa až k nám domov. Keď sa nachádza v domácnosti, využíva elektrinu aj niekoľko rokov. Akonáhle televízor dosiahne koniec svojej životnosti, stane sa z neho odpad – odpad, ktorý sa má recyklovať, opätovne použiť alebo poslať na skládku (skládka by mala byť v každom prípade až posledná alternatíva).
Viac o LCA štúdii

11 224 t

V uplynulom roku občania odovzdali na recykláciu prostredníctvom kolektívnej organizácie ASEKOL SK viac ako 11 000 ton elektroodpadu.

7 323 071 l

Recykláciou 11 224 ton elektroodpadu (TV, monitorov, drobného elektroodpadu) sme v minulom roku usporili viac ako 7,3 milióna litrov ropy.

Toto množstvo ropy by vystačilo na 3 cesty okolo rovníka dopravným lietadlom.

84 579 MWh

Ušetrili sme až 84 579 MWh elektrickej energie, čo vystačí na 17 mesiacov prevádzky domácností napr. všetkým občanom Topoľčian.

51 945 071 kg CO2

Produkciu CO2 sme znížili až o 51 945 071 kg, teda toľko, koľko by sme prešli autom na ceste z Bratislavy do Košíc
takmer 790 000 krát.


Čo je LCA

Posudzovanie životného cyklu (LCA) je analýza celého životného cyklu produktu z hľadiska jeho udržateľnosti. Každá súčasť životného cyklu produktu od získavania materiálov z prostredia, výroba produktu, fáza používania a to, čo sa stane s produktom po tom, čo sa produkt už nepoužíva, môže mať vplyv na životné prostredie z mnohých hľadísk. Pomocou LCA môžeme hodnotiť vplyvy každého produktu alebo služby na životné prostredie od úplného začiatku až do konca.

LCA študuje environmentálne aspekty a potenciálne vplyvy počas celej životnosti produktu – metóda „od kolísky po hrob“ –  od získavania surovín cez výrobu, použitie a likvidáciu. Medzi všeobecné kategórie environmentálnych vplyvov, ktoré je potrebné zohľadniť, patrí využívanie zdrojov, ľudské zdravie a ekologické dôsledky.

Prvky hodnotenia životného cyklu

Medzinárodne akceptovaný rámec pre metodiku LCA je definovaný v normách ISO 14040 a 14044. Tieto normy definujú všeobecné kroky, ktoré je potrebné podniknúť pri uskutočňovaní LCA.

Metodika LCA sa skladá zo 4 hlavných fáz:

1.Definícia cieľov a rozsahu: Pred začatím je dôležité definovať na čo bude LCA slúžiť a akú časť životného cyklu bude skúmať. Na základe cieľov a rozsahu sa zvolí potrebná metóda.

2.Inventarizačná analýza: Analýza zahŕňa súpis vstupných/výstupných údajov s ohľadom na skúmaný systém – zber údajov potrebných na dosiahnutie cieľov definovanej štúdie a výpočtové postupy. Relevantné vstupy a výstupy analyzovaného produktového systému sa kvantifikujú a modelujú.

3.Hodnotenie vplyvu: Po zhromaždení údajov a zostavení modelu sa môžu začať produkovať výsledky LCA. Analyzovať je možné 20 rôznych kategórií vplyvu, napr. globálne otepľovanie, poškodzovanie ozónovej vrstvy, acidifikácia, vyčerpanie zdrojov, eutrofizácia atď. Cieľom tejto fázy je vyhodnotiť významnosť potenciálnych vplyvov na životné prostredie.

4.Interpretácia: V tejto fáze sa výsledky podrobne analyzujú, aby sa určili kľúčové kategórie vplyvu na životné prostredie. Z nich potom možno pripraviť odporúčania na zlepšenie.