Zásady spracúvania osobných údajov

Spoločnosť ASEKOL SK s.r.o., so sídlom Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 45 602 689 („Prevádzkovateľ“) vypracovala tieto Zásady spracúvania osobných údajov („Zásady“), aby Vás informovala o tom, akým spôsobom spracúva Vaše osobné údaje. Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás prioritou.

Tieto Zásady sa vzťahujú na spracúvanie osobných údajov, ku ktorému dochádza prostredníctvom našej webovej stránky www.asekol.sk („Webová stránka“) pri využívaní jej funkcionalít, využití možnosti kontaktovať nás prostredníctvom zverejnených kontaktných údajov ako aj pri využívaní portálov IPAS a ISA.

Nižšie v Zásadách odpovedáme na otázky, ktoré sa týkajú spracúvania Vašich osobných údajov v súlade s čl. 13 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) („Nariadenie GDPR“).

Účely spracúvania osobných údajov a právne základy spracúvania

Účel spracúvania osobných údajovPrávny základ
Vybavovanie požiadaviek odoslaných na zverejnené kontaktné údajeOprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR.   Prevádzkovateľ má oprávnený záujem spracúvať osobné údaje dotknutej osoby, ktorá dobrovoľne vyplnila kontaktný formulár a to za účelom vybavenia jej požiadavky.
Vybavenie žiadosti o refundáciu príspevkov za elektrozariadeniaPlnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR prípadne plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.
Registrácia nových klientov, ktorí vyplnili registračný formulárVykonanie predzmluvných opatrení a plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR.
Zabezpečenie správneho fungovania portálov IPAS a ISAPlnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR prípadne plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.
Analýza správania návštevníkov webovej stránky na marketingové účely prostredníctvom súborov cookiesSúhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR
Zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky prostredníctvom nevyhnutných súborov cookiesOprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR.   Prevádzkovateľ má oprávnený záujem spracúvať osobné údaje návštevníkov Webovej stránky prostredníctvom nevyhnutných súborov cookies, aby zabezpečil riadny chod Webovej stránky v súlade s ich očakávaniami.

Doba uchovávania osobných údajov

Účel spracúvania osobných údajovDoba uchovávania
Vybavovanie požiadaviek odoslaných na zverejnené kontaktné údajeNajviac po dobu nevyhnutnú na vybavenie Vašej požiadavky a/alebo počas trvania zmluvného vzťahu.
Vybavenie žiadosti o refundáciu príspevkov za elektrozariadeniaNajviac po dobu nevyhnutnú na vybavenie refundácie a/alebo počas trvania zmluvného vzťahu.
Registrácia nových klientov, ktorí vyplnili registračný formulárNajviac po dobu trvania zmluvného vzťahu.
Zabezpečenie správneho fungovania portálov IPAS a ISANajviac po dobu trvania zmluvného vzťahu.
Analýza správania návštevníkov webovej stránky na marketingové účely prostredníctvom súborov cookiesMaximálne 13 mesiacov.
Zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky prostredníctvom nevyhnutných súborov cookiesPo dobu nevymazania cookies z webového prehliadača.

Príjemcovia osobných údajov:

Vaše osobné údaje sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere, a to našim zamestnancom,spoločnosti Google (iba osobné údaje spracúvané prostredníctvom súborov cookies spoločnosti Google), správcovi Webovej stránky a poskytovateľovi našej IT infraštruktúry.

V určitých zákonom stanovených prípadoch sme povinný Vaše osobné údaje sprístupniť verejným a súkromným osobám, ktorých právo na prístup k Vašim osobným údajom je uznané platnými právnymi predpismi.

Informácia o tom, že prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:

Prenos Vašich osobných údajov môže nastať iba v prípade používania súborov cookies, a to využívaním služieb spoločnosti Google, nakoľko poskytovateľ daného riešenia spoločnosť Google je usadená mimo Európskeho hospodárskeho priestoru.

Vaše údaje tak môžu byť prenášané do Spojených štátov amerických. Prenos Vašich údajov je však zabezpečený. Primerané záruky pri prenose údajov spoločnosťou Google tvoria štandardné zmluvné doložky.

Štandardné zmluvné doložky pre prenos osobných údajov do tretích krajín boli prijaté rozhodnutím Európskej komisie. Viac informácií o danom rozhodnutí sa môžete dozvedieť na: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?uri=CELEX%3A32021D0914&locale=sk

Práva dotknutej osoby:

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte podľa článkov 12 až 22 Nariadenia GDPR nasledovné práva:

  • právo na prístup k osobným údajom: pokiaľ chcete vedieť, či spracúvame Vaše osobné údaje, máte právo sa o tom informovať ako aj právo na prístup k týmto osobným údajom;
  • právo na opravu a doplnenie osobných údajov: pokiaľ spracúvame o Vás nesprávne alebo neúplne osobné údaje, máte právo žiadať ich opravu alebo doplnenie;
  • právo na vymazanie Vašich osobných údajov: v prípadoch, ak (i) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali, (ii) odvoláte súhlas, na základe ktorého sme spracúvali Vaše osobné údaje, (iii) namietali ste spracúvaniu a neexistujú žiadne naše oprávnené záujmy, ktoré by prevažovali, (iv) osobné údaje sme spracúvali nezákonne, (v) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie alebo práva členského štátu, ktorému podliehame, (vi) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa Nariadenia GDPR;
  • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov: v prípade, ak uplatníte právo na obmedzenie spracúvania, Vaše osobné údaje zneprístupníme, dočasne odstránime, uchováme alebo inak spracujeme, aby sa zabezpečil riadny výkon požadovaného práva;
  • právo na prenosnosť údajov: pokiaľ spracúvame Vaše osobné údaje na základe udeleného súhlasu, máte právo žiadať o prenesenie osobných údajov k inému prevádzkovateľovi;
  • právo namietať spracúvanie osobných údajov: v prípade osobných údajov, ktoré ste nám poskytli kontaktovaním na zverené kontaktné údaje ako aj pri osobných údajoch spracúvaných prostredníctvom nevyhnutných súborov cookies, máte právo namietať ich spracúvanie. Pokiaľ nebudeme vedieť preukázať náš oprávnený záujem, nebudeme môcť naďalej spracúvať Vaše osobné údaje;
  • právo kedykoľvek odvolať súhlas: pokiaľ ste pri návšteve našej Webovej stránky súhlasili s používaním súborov cookies, máte právo kedykoľvek odvolať udelený súhlas. Môžete tak urobiť v nastaveniach cookies (cookie lišta v ľavom dolnom rohu webovej stránky). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním;
  • právo podať sťažnosť dozornému orgánu – Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika; www.dataprotection.gov.sk/uoou/. Môžete tak spraviť aj prostredníctvom e-mailu: [email protected].

Dobrovoľné poskytovanie Vašich osobných údajov

Poskytovanie Vašich osobných údajov je dobrovoľné; ak máte záujem nás kontaktovať a očakávate našu odpoveď alebo chcete využívať naše služby je potrebné, aby ste nám poskytli požadované údaje. Následkom neposkytnutia potrebných údajov Vás nebudeme môcť kontaktovať resp. poskytovať naše služby, iné následky nie sú.

Automatické individuálne rozhodovanie

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov u nás nedochádza k žiadnemu automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu.

Kontaktné údaje

V prípade ďalších otázok ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov nás neváhajte kontaktovať. Môžete tak urobiť prostredníctvom e-mailu na adresu [email protected]. V prípade, ak chcete uplatniť Vaše práva, môžete sa na nás obrátiť písomne na adresu ASEKOL SK s.r.o., so sídlom Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava, Slovenská republika alebo na e-mailovú adresu [email protected].

Tieto Zásady sa môžu z času na čas meniť, bezpečnosť Vašich osobných údajov však ostáva pre nás prioritou, preto Vás budeme o každej zmene Zásad informovať na tomto mieste. Táto verzia Zásad sa uplatňuje od 1. 10. 2022.

ASEKOL SK s.r.o.