Kontakty

Kontakty

ASEKOL SK s.r.o.


Sídlo:


IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Lamačská cesta 45
841 03 Bratislava

45 602 689
2023076594
SK2023076594

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl.č. 66339/B.

Bankové spojenie


Číslo účtu:

IBAN:
SWIFT kód:

25 7847 53 / 7500
(vedený v ČSOB, a. s.)
SK50 7500 0000 0000 2578 4753
CEKOSKBX

Riaditeľ


Riaditeľ:
E-mail:

Ronald Blaho
[email protected]

Recepcia


Telefón:
E-mail:

+421 2 3211 8800
[email protected]

Obchodné oddelenie
(klienti, výrobcovia, dovozcovia)


Telefón:

E-mail:

+421 2 3211 8804
+421 949 011 188
[email protected]

Manažér:
Telefón:
E-mail:

Silvia Sekáčová
+421 948 145 020
[email protected]

Obchodný zástupca:
Telefón:
E-mail:


Tomáš Štefančík
+421 948 249 260
[email protected]

Prevádzkové oddelenie
(obce a mestá)


Manažér:
Telefón:
E-mail:

Miroslav Jurkovič
+421 911 333 010
[email protected]

Obchodný zástupca:
Telefón:
E-mail:


Marián Ďurinda
+421 948 200 851
[email protected]

Dispečing, zber


Kontakt pre médiá


E-mail:

Telefón:
E-mail:

+421 948 991 900
p[email protected]

Červeno-biele kontajnery


Kde nás nájdete?