Definície

Výrobca elektrozariadení


Výrobcom elektrozariadení je, podľa §32 ods.16 zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z., každá fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá bez ohľadu na používané techniky predaja vrátane zásielkového obchodu a internetového predaja

  • má sídlo alebo miesto podnikania na území SR a vyrába elektrozariadenia pod svojím menom alebo ochrannou známkou, prípadne si dá elektrozariadenia navrhnúť alebo vyrobiť, a uvádza ich na trh pod svojím menom alebo ochrannou známkou

  • má sídlo alebo miesto podnikania na území SR a na území SR opätovne predáva pod svojím menom alebo ochrannou známkou elektrozariadenie vyrobené inými dodávateľmi, predajca, ktorý ďalej predáva sa nepovažuje za výrobcu, ak sa na elektrozariadení nachádza značka výrobcu podľa predchádzajúceho bodu

  • má sídlo alebo miesto podnikania na území SR a uvádza v rámci podnikateľskej činnosti na trh SR elektrozariadenia z iného členského štátu alebo z iného ako členského štátu

  • predáva na území SR elektrozariadenia prostriedkami diaľkovej komunikácie priamo domácnostiam alebo aj iným používateľom a má sídlo alebo miesto podnikania v inom členskom štáte alebo v inom ako v členskom štáte – zahraničný výrobca elektrozariadení

  • má sídlo alebo miesto podnikania na území SR a v rámci svojej podnikateľskej činnosti na základe zmluvy uzatváranej na diaľku predáva elektrozariadenie priamo používateľovi v inom členskom štáte – diaľkový výrobca elektrozariadení

Povinnosti výrobcu elektrozariadení prechádzajú na distribútora elektrozariadení v prípade, že dodáva priamo spotrebiteľovi elektrozariadenie pochádzajúce od výrobcu elektrozariadení nezapísaného v Registri výrobcov elektrozariadení.

Elektrozariadenia


Elektrozariadenia sú, podľa §32 ods. 5 zákona o odpadoch, zariadenia, ktoré na svoju činnosť potrebujú elektrický prúd alebo elektromagnetické pole a zariadenia na výrobu, prenos a meranie takého prúdu a poľa, ktoré sú navrhnuté na použitie pri hodnote napätia do 1 000V pre striedavý prúd a do 1 500V pre jednosmerný prúd.

Uvedenie na trh


Uvedením elektrozariadenia na trh sa rozumie prvé sprístupnenie elektrozariadenia na trhu v Slovenskej republike v rámci podnikateľskej činnosti.

Kategórie elektrozariadení


Elektrozariadenia sú v zmysle Prílohy č. 6 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch rozdelené do kategórií. Spoločnosť ASEKOL SK zabezpečuje plnenie povinností vo všetkých nižšie uvedených kategóriách.

Od 15. augusta 2018 dochádza ku zmene vo vymedzení rozsahu elektrozariadení, ktoré spadajú pod pôsobnosť zákona o odpadoch, tzv. „open scope“  alebo otvorený rozsah. Do platnosti teda vstupuje otvorený rozsah vymedzenia elektrozariadení s jasne definovanými výnimkami a s tým súvisiaca zmena počtu kategórií elektrozariadení z pôvodných 10 na novo definovaných 6 kategórií, ktoré vstupujú do účinnosti 1. januára 2019.

Nové členenie elektrozariadení do 6 kategórií podľa Prílohy č. 6, časť II., zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch:

Zariadenia pre tepelnú výmenu

chladiace automaty, chladničky, klimatizácie, čerpadlá

Obrazovky, monitory a zariadenia, ktoré obsahujú obrazovky s povrchom väčším ako 100 cm2

televizory, notebooky, počítačové monitory

Svetelné zdroje

lineárne žiarivky, úsporné žiarivky a výbojky

Veľké zariadenia s akýmkoľvek vonkajším rozmerom viac ako 50 cm

práčky, sporáky, hudobné zariadenia, elektrické a elektronické náradie, hračky

Malé zariadenia s akýmkoľvek vonkajším rozmerom menej ako 50 cm

domáce spotrebiče, spotrebná elektronika, hračky, vybavenie pre voľný čas

Malé IT a telekomunikačné zariadenia s akýmkoľvek vonkajším rozmerom menej ako 50 cm

tablety, telefóny