Ekologická obec

Miera recyklácie komunálneho odpadu na Slovensku má stále čo doháňať. Projekt EKOLOGICKÁ OBEC ponúka mestám a obciam realizovať jednoduché aktivity, prostredníctvom ktorých prispejú k zlepšeniu životného prostredia svojej obce a súčasne aj pomôžu zrealizovať cieľ 50% miery národnej recyklácie odpadu. OZV ASEKOL SK chce obciam podať pomocnú ruku tým, že poskytne prostriedky na zvýšenie informovanosti občanov o problematike triedenia, pomôže pri zbere drobného elektroodpadu a použitých batérií, vrátane ich odvozu a následného ekologického spracovania. Navyše tak obec alebo mesto získa status ekologickej obce.

Podmienky zapojenia sa do projektu

 • Zorganizovanie čistenia verejného priestranstva obce za účasti svojich obyvateľov
 • Objednanie zbernej nádoby B-box pre zber použitých batérií a akumulátorov
 • Spustenie osvetovej kampane o význame triedeného zberu pre obyvateľov obce za spolupráce ASEKOL SK aspoň raz za jeden kalendárny rok (webová stránka, facebook, letáky, lokálne periodiká)

Mesto alebo obec, ktorá sa zapojí do tohto projektu má nárok na získanie certifikátu spoločenskej zodpovednosti „EKOLOGICKÁ OBEC“ za zodpovedný prístup k životnému prostrediu a využívanie loga „EKOLOGICKÁ OBEC“

Čo Vám ponúkame

 • Bezplatné poskytnutie zbernej nádoby 
 • Promptný a bezplatný zvozový servis
 • Získanie certifikátu spoločenskej zodpovednosti „EKOLOGICKÁ OBEC“ platný 2 roky od zapojenia sa do projektu
 • Získanie nálepky spoločenskej zodpovednosti „EKOLOGICKÁ OBEC“
 • Certifikát environmentálneho vyúčtovania na základe vyzbieraného elektroodpadu
 • Zapožičanie loga „EKOLOGICKÁ OBEC“ napr. pre web stránky, či informačné materiály obce
 • Možnosť tlače propagačných materiálov na tému Ako správne triediť odpad, tzv. manuál triedenia
 • Bezplatné poradenstvo

Máte záujem sa príhlasíť alebo dozvedieť sa viac informácií? Napíšte nám!