Povinnosti distribútorov batérií a akumulátorov

Distribútor batérií a akumulátorov je  osoba, ktorá poskytuje batérie a akumulátory v rámci svojej podnikateľskej činnosti konečnému používateľovi. Distribútor môže byť súčasne výrobcom batérií a akumulátorov.

Na distribútora prechádzajú povinnosti výrobcu batérií a akumulátorov, ak konečnému spotrebiteľovi poskytuje batérie a akumulátory, ktoré pochádzajú od nezaregistrovaného výrobcu.

Povinnosti distribútora prenosných batérií a akumulátorov:

  • zabezpečiť spätný zber na svojich predajných miestach bez ohľadu na ich výrobnú značku a na dátum ich uvedenia na trh

  • informovať konečných používateľov o možnosti ich bezplatného spätného zberu na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na mieste, ktoré je pri predaji batérií a akumulátorov viditeľné a pre verejnosť prístupné

  • zabezpečiť spätný zber  v mieste, kde vydáva prenosné batérie a akumulátory, alebo na mieste kde má sklad, ak dodáva konečnému používateľovi výlučne v rámci zásielkového obchodu vrátane elektronického predaja, ak takéto miesto alebo sklad nemá, tak na mieste dohodnutom s výrobcom prenosných batérií a akumulátorov

  • neuvádzať oddelene náklady na zber, spracovanie a recykláciu použitých prenosných batérií a akumulátorov pri predaju

  • zabezpečiť odovzdanie vyzbieraných použitých batérií a akumulátorov na základe zmluvy s výrobcom prenosných batérií a akumulátorov, ktorý si plní povinnosti individuálne, s treťou osobou, OZV alebo spracovateľovi. V prípade, ak takúto zmluvu nemá, tak na ktorékoľvek zberné miesto použitých prenosných batérií a akumulátorov alebo ktorémukoľvek spracovateľovi