Legislatíva

Slovenská legislatíva


  • Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 346/2013 Z. z. o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Vyhláška MŽP SR č. 367/2015 Z.z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 228/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách

  • Vyhláška MŽP SR č. 370/2015 Z.z. o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu, o zozname výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu, a o podrobnostiach o obsahu žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu

Európska legislatíva


Spôsob označenia batérií a akumulátorov


Grafický symbol preškrtnutej zbernej nádoby na kolieskach označuje separovaný zber elektrických a elektronických zariadení vrátane batérií a akumulátorov. Symbol musí byť zreteľne, čitateľne a nezmazateľne vytlačený.