ASEKOL SK – partner konferencie Samospráva a triedený zber 2014

6. 10. 2014

Dňa 9. októbra 2014 sa v hoteli Tenis vo Zvolene uskutoční už 5. ročník odbornej konferencie „SAMOSPRÁVA A TRIEDENÝ ZBER 2014“.

HLAVNÉ TÉMY KONFERENCIE • Nový zákon o odpadoch: Predstavenie nového zákona o odpadoch a jeho vplyvu na mestá a obce

• Rozšírená zodpovednosť výrobcov: Konkrétne riešenia pre jednotlivé komodity, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov z pohľadu samosprávy – triedený zber papiera, plastov, skla, elektroodpadu, automobilov, pneumatík

• Čo prinesie nový zákon mestám a obciam: Panelová diskusia odborníkov s účastníkmi konferencie

V  II. Bloku konferencie vystúpi aj riaditeľ kolektívnej organizácie ASEKOL SK s.r.o.  Mgr. Ronald Blaho. V rámci hlavnej témy II. Bloku  – Rozšírenej zodpovednosti výrobcov sa zameria na problematiku zberu použitých batérií a akumulátorov. Cieľom konferencie je otvorená výmena názorov zástupcov subjektov pôsobiacich vo sfére odpadového hospodárstva na aktuálnu situáciu v separovanom zbere odpadov a ich zhodnocovanie a hľadanie možných ekonomických, legislatívnych  a technických riešení. Jedným z partnerov konferencie je aj kolektívna organizácia ASEKOL SK.