OZV ASEKOL SK je dôveryhodný partner. Potvrdila to kontrola Slovenskej inšpekcie životného prostredia.

1. 8. 2022

Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) realizovala v spoločnosti ASEKOL SK s.r.o. kontrolu dodržiavania vybraných povinností organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly a neobalové výrobky za obdobie od 1.1.2019 – 21.9.2021 podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v nadväznosti na ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti odpadového hospodárstva.

S potešením dávame na vedomie, že Oznámením o ukončení kontroly zo dňa 21.7. 2022 SIŽP potvrdila riadne dodržiavanie kontrolovaných povinností počas celej doby autorizovaného pôsobenia  organizácie zodpovednosti výrobcov  pre obaly a neobalové výrobky  ASEKOL SK na trhu a preukázala tak riadne financovanie, prevádzkovanie a udržiavanie funkčného systému združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu.

Výsledok kontroly deklaruje, že  ASEKOL SK je aj v turbulentnom období dôveryhodným, stabilným a spoľahlivým partnerom pre výrobcov vyhradených výrobkov, svojich partnerov a  pre stovky slovenských miest a obcí už  od roku 2010.