ASEKOL SK sa stal organizáciou zodpovednosti výrobcov aj pre batérie a akumulátory

23. 5. 2016

spoločnosť ASEKOL SK získala na základe §89, ods. 1, písm. b zákona č. 79/2015 o odpadoch autorizáciu Ministerstva životného prostredia a stala sa organizáciou zodpovednosti výrobcov aj pre batérie a akumulátory, čím doplnila autorizáciu pre elektrozariadenia a elektroodpad, ktorú získala začiatkom mája a potvrdila tak pozíciu lídra na trhu.

To znamená, že ASEKOL SK bude organizáciou, ktorá bude zabezpečovať pre výrobcov elektrozariadení a batérií/ akumulátorov plnenie povinností, ktorými sú okrem iného zabezpečenie zberu, zhodnocovania a recyklácie elektroodpadov ako i batérií a akumulátorov.

Pre spotrebiteľov to znamená ďalší rozvoj najrozsiahlejšej zbernej siete určenej na zber elektroodpadu a batérií na Slovensku.

„Na to, aby nám bola udelená autorizácia sme museli splniť veľa prísnych podmienok, okrem iného preukázať i zabezpečenie dostatočnej zbernej siete. Sme hrdí, že sme získali autorizáciu medzi prvými“, uviedol Ronald Blaho, konateľ ASEKOL SK.

Spoločnosť ASEKOL SK už v roku 2015 vyzbierala na Slovensku takmer 5 miliónov kg elektroodpadu a 100 tisíc kg batérií. Elektoroodpad a batérie boli vyzbierané prostredníctvom unikátnej zbernej siete, pozostávajúcej okrem iného aj z  jedinečnej infraštruktúry 70 E-domčekov, čo sú špeciálne veľké kontajnery umiestňované na zberných dvoroch alebo pri predajniach elektrospotrebičov, kde môžu spotrebitelia odovzdať vyradené elektrospotrebiče, 10 kusov E-centier a 800 kusov E-boxov, ktoré sú umiestnené v predajniach elektrospotrebičov a v obciach a slúžia i na zber použitých batérií, ale i viac ako 1400 kusov kontajnerov umiestnených na školách.