ASEKOL SK sa stal organizáciou zodpovednosti výrobcov

2. 5. 2016

Spoločnosť ASEKOL SK získala na základe §89, ods. 1, písm. b zákona č. 79/2015 o odpadoch, autorizáciu Ministerstva životného prostredia a stala sa organizáciou zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia a elektroodpad.

To znamená, že ASEKOL SK bude organizáciou, ktorá bude zabezpečovať pre výrobcov elektrozariadení plnenie povinností, ktorými sú okrem iného zabezpečenie zberu, zhodnocovania a recyklácie elektroodpadov.

Pre spotrebiteľov to znamená ďalší rozvoj najrozsiahlejšej zbernej siete určenej na zber elektroodpadu na Slovensku.

„Na to, aby sme mohli požiadať o udelenie autorizácie sme museli splniť veľa prísnych podmienok. Museli sme preukázať zabezpečenie komplexného systému nakladania s elektroodpadom vrátane dostatočnej zbernej siete. Sme hrdí, že sme získali autorizáciu medzi prvými“, uviedol Ronald Blaho, konateľ ASEKOL SK.

Spoločnosť ASEKOL SK už v roku 2015 vyzbierala na Slovensku takmer 5 miliónov kg elektroodpadu a 100 tisíc kg batérií. Elektoroodpad a batérie boli vyzbierané prostredníctvom zmlúv so zberovými spoločnosťami, recyklátormi, ale i prostredníctvom jedinečnej infraštruktúry pozostávajúcej zo 70 E-domčekov, čo sú špeciálne veľké kontajnery umiestňované na zberných dvoroch alebo pri predajniach elektrospotrebičov, kde môžu spotrebitelia odovzdať vyradené elektrospotrebiče, ďalej 10 kusov E-centier a 800 kusov E-boxov, ktoré sú umiestnené v predajniach elektrospotrebičov a v obciach a slúžia i na zber použitých batérií, ale i viac ako 1400 kusov kontajnerov umiestnených na školách.