Avizovaná novela vyhlášky v súvislosti s ekomoduláciou doposiaľ nebola prijatá

31. 1. 2023

K dnešnému dňu nebola prijatá avizovaná novela vyhlášky č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. Avizované zmeny vo vedení evidencie obalov a neobalových výrobkov uvádzaných na trh v súvislosti s ekomoduláciou, mali nastať od 1.1. 2023.

Návrh vyhlášky upravuje najmä vybrané podrobnosti o materiálovom zložení obalov a neobalových výrobkov vo vzťahu k trvanlivosti, opraviteľnosti, opätovnému použitiu, recyklovateľnosti a prítomnosti nebezpečných látok prostredníctvom novej prílohy č. 10c. Stanovuje tiež spôsob, ako výrobcovia obalov a výrobcovia neobalových výrobkov poskytujú údaje o materiálovom zložení obalov a neobalových výrobkov uvádzaných na trh zmluvnej organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly.


Radi by sme vás informovali aj o tom, že ako organizácia zodpovednosti výrobcov sme splnili povinnosť v zmysle § 28 ods. 4 písm. h) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a predložili sme MŽP SR zoznamy zastúpených výrobcov elektrozariadení a batérií a akumulátorov.