Dohoda o nových pravidlách Európy pre batérie, ich dizajn, výrobu a recykláciu

3. 1. 2023

Batérie sa stávajú strategickými produktami, Európsky parlament preto pripravuje v tejto súvislosti nové pravidlá týkajúce sa environmentálnej záťaže, etických a sociálnych otázok.

Nové pravidlá by mali pokrývať celý životný cyklus výrobkov, od dizajnu po spotrebu až po recykláciu a využitie nových produktov.

Parlament a Rada 9. decembra dosiahli predbežnú dohodu o revízii pravidiel týkajúcich sa batérií s cieľom zohľadniť technologický vývoj a budúce výzvy. Po formálnom schválení oboma inštitúciami nadobudnú nové pravidlá platnosť. Pravidlá sa budú týkať všetkých typov batérií predávaných v Európe.

Batérie by sa tak mali stať udržateľnejšími, výkonnejšími a odolnejšími.

Dohoda vedie k prísnejšiemu prihliadaniu na udržateľnosť, výkonnosť a odolnosť batérií. Podľa dohody bude povinné vyhlásenie a označenie uhlíkovej stopy pre batérie elektrických vozidiel (EV), batérie ľahších dopravných prostriedkov (LMT) (napr. elektrický skúter či elektrický bicykel) a dobíjateľné priemyselné batérie s kapacitou nad 2 kWh.

Nové pravidlá predpokladajú, že po uplynutí 3 a pol roka od nadobudnutia účinnosti pravidiel budú prenosné batérie v spotrebičoch navrhnuté tak, aby si ich spotrebitelia mohli sami jednoducho vybrať a vymeniť.

S cieľom lepšie informovať spotrebiteľa budú batérie označené štítkami a QR kódmi s informáciami o ich kapacite, výkone, trvanlivosti, chemickom zložení aj symbolom triedeného zberu. LMT batérie, priemyselné batérie s kapacitou nad 2 kWh a batérie EV budú musieť mať aj tzv. „digitálny pas batérie“ s informáciami o modely batérie, o špecifikách jednotlivých batérií a ich používaní.

V dohode sa ďalej uvádza, že od všetkých hospodárskych subjektov, ktoré batérie uvádzajú na EÚ trh, okrem malých a stredných podnikov, sa bude vyžadovať, aby v súlade s medzinárodnými normami vypracovali a zároveň aj zaviedli tzv. „politiku povinnej starostlivosti“, ktorej cieľom bude riešiť sociálne a environmentálne riziká spojené so spracovaním, získaním a obchodovaním so surovinami a druhotnými surovinami.

Dohoda uvádza aj ďalšie opatrenia, ktoré stanovia cieľ zberu pre prenosné batérie na 45% do roku 2023, 63% do roku 2027 a 73% do roku 2030. Pre LMT batérie je cieľ zberu 51% do roku 2028 a 61% do roku 2031. Istá percentuálna časť kobaltu, olova, lítia a niklu z výroby a spotrebiteľského odpadu sa musia opätovne použiť v nových batériách. Všetky použité vybité batérie musia byť bezplatne zozbierané od ich koncových používateľov.

Túto dohodu s jednotlivými návrhmi bude musieť Parlament a Rada formálne schváliť ešte predtým, ako nadobudne platnosť.

Zdroj: Canva