Ekomodulácia a zmena evidencie obalov uvedených na trh

18. 10. 2022

Ekomodulácia je povinnosť upraviť finančné prostriedky, ktoré platí výrobca vyhradeného výrobku tak, aby zohľadňovali predovšetkým ich trvanlivosť, opraviteľnosť, opätovnú použiteľnosť, recyklovateľnosť a prítomnosť nebezpečných látok, tzn. aby boli ekomodulované.

Táto povinnosť vychádza z článku 8a bod 4 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadoch. Smernica stanovuje povinnosť zaviesť ekomoduláciu do 5.1.2023. Táto požiadavka bola transponovaná do zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch už v roku 2020 avšak jej účinnosť bola opakovane posunutá.

Zavedenie ekomodulácie je komplikovaný proces, nakoľko si vyžaduje zmenu evidencie obalov uvádzaných na trh a preto je pre jej implementáciu nevyhnutná súčinnosť Ministerstva životného prostredia a zmena vyhlášky 366/ 2015 Z. z  o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti.

MŽP SR s návrhom zmeny vyhlášky čakalo na usmernenie Európskej komisie, teda kritériá platné pre všetky členské štáty, ktoré však doposiaľ  na úrovni EU neboli prijaté a preto MŽP SR začalo riešiť so zainteresovanými stranami, vrátane OZV ASEKOL SK,  podmienky nastavenia ekomodulácie, tak aby mohla byť potrebná legislatívna úprava prijatá v čo najkratšom čase.

Predbežný avizovaný termín pre úpravu evidenčnej vyhlášky prípadne metodického usmernenia MŽP SR k zavedeniu novej štruktúry evidencie obalov a neobalových výrobkov je do 31.12.2022. V nadväznosti na novú štruktúru evidencie bude upravené aj kvartálne vykazovanie množstiev obalov a neobalových výrobkov. 

O ďalšom vývoji Vás budeme informovať.