Ekomodulácia v legislatívnom procese – aktuálny stav

24. 11. 2022

V nadväznosti na avizované zmeny vo vedení evidencie obalov a neobalových výrobkov uvádzaných na trh v súvislosti s ekomoduláciou, ku ktorým dôjde od 1.1.2023, dovoľte aby sme Vás informovali o aktuálnej situácii.

Ministerstvo ŽP predložilo do medzirezortného pripomienkového konania novelu vyhlášky č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.

Predložený návrh je možné pripomienkovať do 5.12. 2022 a  k dispozícii ho nájdete tu.

Vaše pripomienky k návrhu nám môžete zaslať emailom na [email protected]  do 1. 12. 2022 a následne budú zapracované do pripomienok OZV ASEKOL SK.

Návrh vyhlášky upravuje vybrané podrobnosti o materiálovom zložení obalov a neobalových výrobkov vo vzťahu k trvanlivosti, opraviteľnosti, opätovnému použitiu, recyklovateľnosti a prítomnosti nebezpečných látok prostredníctvom novej prílohy č. 10c. stanovuje tiež spôsob, ako výrobcovia obalov a výrobcovia neobalových výrobkov poskytujú údaje o materiálovom zložení obalov a neobalových výrobkov uvádzaných na trh zmluvnej organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly.

Návrh vyhlášky ďalej upravuje podrobnosti o vážení zmesového odpadu a triedených zložiek komunálnych odpadov z obalov a komunálnych odpadov z neobalových výrobkov a zároveň ustanovuje spôsoby, ktorými môže zberová spoločnosť zabezpečiť požiadavky obce na váženie odpadu, vyzbieraného na jej území.