Európa chce podporovať opätovné použitie materiálov a recykláciu obalov

13. 12. 2022

Nasledujúce informácie sú návrhom Európskej Komisie, čo znamená, že celý návrh ešte len pôjde do legislatívneho procesu.

Európska Komisia navrhla nové celoeurópske pravidlá týkajúce sa obalov. Cieľom týchto pravidiel je najmä riešiť problematiku rastúceho odpadu. Obaly patria medzi jednu z hlavných oblastí, kde sa pri ich výrobe siaha po pôvodných materiáloch. Ak by sa voči tomu nezasiahlo, do roku 2030 by Európa zaznamenala nárast odpadu z obalov o 19% a konkrétne z plastových obalov až o 46%. Práve preto vznikol návrh nových pravidiel, ktoré majú tento nárast zastaviť.

Spotrebiteľ bude mať možnosť zvoliť si opätovne použiteľné obaly, obmedzí sa nadmerné balenie a pridá sa jasnejšie označenie pre podporu recyklácie. Nové pravidlá znížia potrebu pôvodných materiálov, zvýšia kapacitu Európy v oblasti recyklácie a zároveň znížia závislosť od primárnych zdrojov. Do roku 2050 by sa vďaka týmto novým pravidlám mala dosiahnuť klimatická neutralita.

Okrem týchto nových pravidiel Komisia objasnila aj to, kedy sú kompostovateľné plasty a plasty na biologickej báze environmentálne prospešné a upresňuje aj to, ako by sa mali takéto plasty recyklovať a využívať.

Návrh revízie právnych predpisov Európy o obaloch a odpade z nich má splniť 3 ciele:

  1. Znížiť množstvo vzniknutého odpadu z obalov.
  2. Podporiť recykláciu a dosiahnuť to, aby bolo možné všetky obaly v Európe recyklovať.
  3. Znížiť potrebu ťažby primárnych prírodných zdrojov a zvýšiť v obaloch používanie recyklovaných plastov.

Hlavným cieľom zelenej dohody je do roku 2040 znížiť odpad z obalov na jedného obyvateľa o 15%, čo by viedlo k celkovému zníženiu odpadu v Európe približne o 37%. Na podporu opätovného použitia alebo opätovného naplnenia obalov, budú spoločnosti musieť ponúkať podiel svojich výrobkov v znovu použiteľných a naplniteľných obaloch. Zbytočné obaly sa budú riešiť zákazom jednorazových obalov (jednorazové balenie jedla v reštaurácii, jednorazové balenia zeleniny a ovocia či iných malých balení v hoteloch atď.). Okrem toho sa zavedie podiel recyklovaného obsahu, ktorý budú výrobcovia musieť povinne zapracovať do nových plastových obalov.

Návrh Európskej Komisie vysvetlí aj nejasnosti v problematike správnej recyklácie obalov. Všetky obaly budú označené etiketou s jasnou informáciou o materiáloch, z ktorých je vyrobený a do ktorého kontajnera patrí. Rovnaké označenia budú mať aj nádoby na zber odpadu a tieto označenia budú jednotné po celej Európe.

Opatrenia uvedené v návrhu by mali viesť k zníženiu emisie skleníkových plynov z obalov zo 66 miliónov ton na 43 miliónov ton. Rovnako sa zníži spotreba vody a to o 1,1 milióna m3.

S príchodom posilnenia opätovného použitia plastov sa do roku 2030 očakáva vytvorenie cez 600 000 nových pracovných pozícii prevažne v malých a stredných podnikoch. Opatreniami by sa mala docieliť finančná úspora, pri ktorej by Európan dokázal ušetriť 100€ ročne. To však závisí od prístupu jednotlivých podnikov.

Okrem možných nových povinností, ktoré vyplývajú z návrhu o obaloch a odpadu z nich, bude veľkou zmenou aj to, že sa smernica o obaloch zmení na nariadenie, čo v praxi znamená, že po schválení budú opatrenia platiť automaticky vo všetkých členských štátoch Európy.

Viac o tejto téme sa dozviete tu.