Legislatívny návrh nariadenia o obaloch a odpadoch z obalov – úvod do problematiky

10. 5. 2023

Európska Komisia predstavila koncom minulého roka návrh nového obalového nariadenia s cieľom zastaviť rast množstva odpadu z obalov. Zásadnou zmenou je, že tento zákon bude mať podobu nariadenia s priamou právnou záväznosťou vo všetkých členských štátoch. Nové nariadenie by malo viesť k harmonizácii pravidiel naprieč členskými krajinami. Obsahuje celú škálu nových opatrení, ako napríklad zníženie množstva odpadu z obalov, limity pre množstvo opätovne použitého a recyklovaného materiálu v obaloch, kritériá recyklovateľnosti, povinné zavedenie systémov zálohovania či zlepšenie označovania.

Množstvo vyprodukovaného obalového odpadu v Európe od roku 2000 stúplo a podľa európskej exekutívy sa má do roku 2030 naďalej zvyšovať, Na zvrátenie negatívneho vývoja je preto zmena nevyhnutná. Obaly patria medzi výrobky, pri ktorých výrobe sa siaha po pôvodných materiáloch. Ak by sa voči tomu nezasiahlo, do roku 2030 by Európa zaznamenala nárast odpadu z obalov o 19% a konkrétne z plastových obalov až o 46%. Návrh nových pravidiel má tento nárast zastaviť a zároveň prispieť k nákladovo efektívnej obehovosti a zabezpečeniu povinného obsahu recyklátu v obaloch.

Základné zmeny a požiadavky v návrhu nariadenia:

  • nové požiadavky na výrobu a dizajn obalov (povinný obsah recyklátu v obaloch, recyklačné vlastnosti obalov, minimalizovanie veľkosti obalov, zakázané formáty obalov)
  • nové povinnosti hospodárskych subjektov
  • vznik systému opakovaného použitia pre opakovane použiteľné obaly
  • ekomodulácia – podľa výkonnostných tried recyklovateľnosti, podľa ktorého majú výrobcovia platiť finančné príspevky v rámci plnenia povinnosti plynúcej z RZV. 
  • harmonizácia označovania obalov a nádob na triedený zber odpadu z obalov

Viaceré nové povinnosti a požiadavky upravené nariadením by mali nadobudnúť účinnosť postupne po etapách a výrobcovia by mali byť schopní prispôsobiť sa. Obsahom nariadenia sú však aj početné odkazy na právnu úpravu, ktorá ešte len vznikne.

Aktuálne je návrh v legislatívnom procese, v rámci ktorého ho musí posúdiť Európsky parlament a Rada EÚ.

Prijatie nového nariadenia o obaloch a odpadoch z obalov sa predpokladá do roku 2024.


Ďalšie informácie zverejníme na náš web už 31.5., kde sa zameriame na hlavný cieľ nariadenia, a to predchádzanie a zníženie vzniku odpadu z obalov.

Návrh nariadenia o obaloch a odpadoch z obalov nájdete tu.