Legislatívny návrh nariadenia pre batérie a použité batérie – úvod do problematiky

10. 5. 2023

Európska Únia v roku 2020 predložila návrh na modernizáciu predpisov EÚ o batériách, ktoré by mali pokrývať celý životný cyklus výrobkov, od dizajnu cez spotrebu až po recykláciu a využitie nových produktov. Doteraz sú batérie na európskej úrovni regulované smernicou o batériách z roku 2006, ktorá však už nie je aktuálna a nezohľadňuje súčasné trendy a technologický vývoj. Preto je aktualizácia legislatívnych predpisov potrebná.

Dopyt po batériách rastie z roka na rok, a to najmä v oblasti elektrickej dopravy, čo nevyhnutne vedie aj k nárastu dopytu po surovinách potrebných na výrobu batérií, ako napríklad kobalt či nikel, čo značne ovplyvní aj životné prostredie. Dopyt po batériách vyvoláva aj otázku recyklácie, ktorá by sa napr. pri lítiových batériách mala zvýšiť až o 700-krát. Nová regulácia by mala priniesť jasné pravidlá pre batérie, ktorých dopyt neustále stúpa.

S týmto nariadením je úzko spätá „ekomodulácia“. Ekomodulácia je povinnost upraviť finančné prostriedky, ktoré platí výrobca vyhradeného výrobku tak, aby zohľadňovali predovšetkým ich trvanlivosť, opraviteľnosť, opätovnú použiteľnosť, recyklovateľnosť a prítomnosť nebezpečných látok, tzn. aby boli ekomodulované. Nariadenie povedie k prísnejšiemu prihliadaniu na udržateľnosť, výkonnosť a odolnosť batériií.

Základné zmeny zahrnuté v návrhu nariadenia:

  • členenie batérií (5 hlavných skupín batérií a ich podskupiny)
  • zmeny pri označovaní batérií – labelling
  • odstrániteľnosť batérií – spotřebitel bude mať možnosť odstrániť batériu avymeniť ju jednoduchým spôsobom za novú
  • pas pre batérie – pas bude obsahovať informácie o danej batérii
  • recyklácia použitých batérií
  • zber a ciele zberu použitých batérií

Návrh novej právnej úpravy bude musieť Parlament a Rada formálne schváliť ešte predtým, ako nadobudne platnosť.


Ďalšie informácie zverejníme na náš web už 31.5., kde sa zameriame na členenie batérií do jednotlivých skupín.

Znenie parlamentom schváleného nariadenia pre batérie a použité batérie si môžete prečítať tu.