Mestská ťažba – recykláciou použitých batérií chránime prírodné zdroje

13. 9. 2023

Podľa odhadov organizácie zodpovednosti výrobcov ASEKOL SK, ktorá sa zaoberá zberom a recykláciou elektroodpadu a batérií, sa od roku 1993 na slovenský trh dostalo viac ako 2 miliardy kg elektrospotrebičov, čím sa za ten čas vyprodukovalo približne 1,5 miliardy kg odpadu. Elektroodpad je najrýchlejšie rastúcim druhom odpadu na Slovensku s ročným nárastom približne 3 %. Na Slovensku platia právne predpisy, ktoré napríklad stanovujú osobitné ciele zberu alebo recyklácie pre výrobcov elektrozariadení a batérií. 

Keďže čoraz viac elektrospotrebičov obsahuje batérie, množstvo použitých batérií logicky výrazne rastie. Vedeli ste, že na výrobu modernej elektroniky a batérií je potrebných viac ako 60 materiálov? Tie sa musia najprv vyťažiť, spracovať, potom sa z týchto materiálov vyrobia komponenty a následne sa zmontujú. Dnešná elektronika sa skladá z viacerých komponentov, ako sú kryty, batérie, dosky plošných spojov, čipy, antény, reproduktory alebo mikrofóny. Na výrobu týchto komponentov sú potrebné rôzne suroviny, ktoré sa ťažia po celom svete. A práve na výrobu batérií a akumulátorov sa spotrebúva čoraz viac surovín.

Najviac využívanými batériámi sú alkalické a lítiové. Alkalické batérie sa najčastejšie používajú v elektrických zariadeniach, ako sú hodiny, hračky alebo IT príslušenstvo. Lítiové batérie sa používajú v mobilných telefónoch, tabletoch a inej prenosnej elektronike. Zinok, ktorý sa vo veľkom množstve nachádza v alkalických batériách, a lítium, ktoré sa používa v lítiových batériách, sú takzvané kritické kovy. Pojem kritické kovy označuje kovy s vysokým hospodárskym a strategickým významom, ktorých dostupnosť z primárnych (prírodných) zdrojov je veľmi obmedzená. Hlavnými primárnymi producentmi lítia a zinku vo forme ťažených rúd sú Čile, Austrália, USA, Čína, Rusko, Argentína, Bolívia, Irán, Peru, Mexiko a India.

Aby sme ako ľudská spoločnosť znížili svoju závislosť od primárnej ťažby, musíme využívať čo najviac tzv. antropogénnych zdrojov. Z určitého hľadiska existujú na našej Zemi len dva druhy zdrojov – prírodné zdroje a antropogénne („ľudské“) zdroje. Medzi prírodné zdroje patria napríklad primárne suroviny, t. j. tie, ktoré získavame priamo z prírody. Na druhej strane antropogénne zdroje boli vytvorené alebo premenené človekom, napr. na technológie. Tieto zdroje sa nachádzajú v tzv. antroposfére, t. j. v domácnostiach, poľnohospodárstve, zdravotníctve alebo infraštruktúre. Masívna ťažba hornín a nerastov mení prírodné zdroje na antropogénne. Elektroodpad alebo použité batérie sa v súčasnosti stávajú dôležitým zdrojom nielen kritických kovov. V súčasnosti sa často používa termín „mestská ťažba“. Mestská ťažba je jednoducho definovaná ako proces získavania surovín z použitých výrobkov alebo odpadu vo všeobecnosti. Spoločnosť ASEKOL SK nezabezpečuje len recykláciu alebo „urban mining“, ale aj odstraňovanie nebezpečných látok nachádzajúcich sa v batériách alebo elektrospotrebičoch.

Pre zhodnocovanie kovov, ako je lítium alebo zinok z použitých batérií, je nevyhnutné zabezpečiť zbernú sieť, ktorá je dostupná občanom. Použité batérie je dnes možné odovzdať na zberných dvoroch, do červenobielych pouličných kontajnerov alebo v obchodoch (v rámci spätného zberu). Úplný zoznam zberných miest nájdete na www.asekol.sk.

Nesprávne nakladanie s týmto odpadom – t. j. vyhadzovanie použitých batérií do zmesového odpadu – vedie k ich spaľovaniu alebo skládkovaniu, čo môže spôsobiť environmentálne a zdravotné riziká. Pri spaľovaní týchto odpadov sa uvoľňujú plyny (okrem iného oxidy síry, dusíka a uhlíka), čo zvyšuje množstvo skleníkových plynov a spôsobuje veľké znečistenie ovzdušia. Skládkovaním sa v priebehu rokov vylúhujú kovy obsiahnuté v odpade, čo spôsobuje znečistenie pôdy a vody, a narúša ekologické systémy. Veľkým problémom je, že toxické prvky obsiahnuté v odpade sa prostredníctvom znečistenia vody a ornej pôdy dostávajú do potravinového reťazca a ovplyvňujú ľudský organizmus. Vedci uvádzajú, že maximálny limit lítia v ľudskom tele by mal byť nižší ako 7,0 mg. Pri prekročení tohto limitu môže spôsobiť problémy s obličkami, poruchy kognitívnych funkcií, neplodnosť, poruchy zraku, a keď je množstvo príliš vysoké, nad 10,0 mg, spôsobuje kómu a zástavu srdca. Podobne je to aj v prípade zinku. Hoci je zinok esenciálna mikroživina, jeho vysoká konzumácia mení zloženie tela, zvyšuje hmotnosť bez tuku a spôsobuje priberanie na váhe a zníženie imunitných funkcií. Správne nakladanie s odpadmi obsahujúcimi lítium a zinok je preto nevyhnutné.

Čo teda môže urobiť každý z nás?

Reduce v preklade redukovať, znížiť, obmedziť. To znamená, že by sme sa mali zamyslieť nad tým, či existujú produkty, bez ktorých sa môžeme zaobísť. Reuse je opätovné použitie. Používať spotrebný tovar čo najdlhšie alebo ho odovzdať ďalej, kde bude mať ďalšie využitie.  Repair znamená opraviť. Ide o údržbu a opravu elektrospotrebičov tak, aby boli dlhodobo použiteľné. Ak napríklad batéria v mobilnom telefóne už nefunguje, môžete ju dať vymeniť. Recycle predstavuje recykláciu, využitie materiálov. Recyklujte to, čo sa už nedá opraviť. Spoločnosť ASEKOL SK zriadila na Slovensku 3 729 zberných miest pre elektronický odpad. Zakaždým, keď zberné miesta využijete, môžete mať dobrý pocit, že recykláciou použitých batérií alebo elektroodpadu chránite prírodu a jej zdroje.