Schválený návrh EU nariadenia pre batérie a použité batérie – odstrániteľnosť batérií

12. 7. 2023

Parlament 14.6. schválil nové pravidlá pre výrobu a nakladanie s odpadom z batérií. Parlamentom schválený text nariadenia nájdete tu.

Návrh nariadenia o batériách a použitých batériách obsahuje niekoľko významných zmien a jednou z nich je tak z pohľadu spotrebiteľa ako aj výrobcov aj jednoduchá výmena batérií koncovým používateľom.

Prenosná batéria by mala byť pre koncového používateľa ľahko a bezpečne odoberateľná s možnosťou jej odstránenia dostupnými komerčnými nástrojmi bez toho, aby bolo potrebné na odstránenie batérií použiť špecializované náradie. Výnimkou je výrobok, pri ktorom by sa špecializované náradie na odobratie batérie dodávalo v balení spolu s výrobkom.

Medzi prenosnými batériami sú vymedzené 2 výnimky, kedy môže byť batéria navrhnutá tak, aby bola vyberateľná a vymeniteľná iba nezávislými odborníkmi:

  • ak sa jedná o prístroje navrhnuté na prevádzku v prostredí, ktoré je pravidelne vystavované vode alebo ponoreniu do vody, v prípade, že je potrebné zaistenie bezpečnosti používateľa pri jej výmene,
  • ak sa jedná o profesionálne lekárske zobrazovacie a rádioterapeutické prístroje, a diagnostické zdravotnícke pomôcky.

42 mesiacov po nadobudnutí účinnosti nariadenia musí výrobca, ktorý uvádza na trh výrobky obsahujúce prenosné batérie, zabezpečiť, aby boli tieto batérie ľahko vyberateľné a aby ich konečný používateľ mohol kedykoľvek počas životnosti výrobku vymeniť. Tieto zmeny sa vzťahujú iba na batérie ako celok, nie na jednotlivé články alebo časti batérií.

Batérie SLI a batérie do elektrických vozidiel, ktoré sú súčaťou motorových vozidiel by mali byť vyberateľné a vymeniteľné nezávislými odborníkmi.

Navrhovaným nariadením o batériách sa mení aj definícia repasovania.

Repasovanie je akákoľvek technická operácia na použitej batérii, ktorá zahŕňa demontáž a zhodnotenie všetkých článkov a modulov batérie a použitie nových, použitých alebo získaných z odpadu, alebo iných súčastí batérie, na obnovenie kapacity batérie na najmenej 90% pôvodnej kapacity, pričom kondícia jednotlivých batériových článkov je homogénna a nelíši sa od seba o viac ako 3% a výsledkom je použitie batérie na rovnaký účel alebo použitie, na aké bola pôvodná batéria určená.


Ďalšie kroky:

Európska Rada formálne schválila znenie textu nariadenia a po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ nadobudne účinnosť po 20 dňoch od zverejnenia.

Ďalšie informácie o nových pravidlách obsiahnutých v návrhu nariadenia o batériách a použitých batérií budeme prinášať postupne.