Návrh nariadenia o obaloch a odpadoch z obalov – ekomodulácia

21. 6. 2023

Koncom minulého roka predstavila Európska Komisia návrh nového obalového nariadenia. Návrh nariadenia upravuje aj požiadavky na recyklovateľnosť obalov a ekomoduláciu finančných príspevkov.

Ekomodulácia je jedným z opatrení zameraných na ekodizajn výrobkov, ktoré sú kľúčové v prechode na obehovú ekonomiku, čo je jedným z cieľov Európskej zelenej dohody.

Ekomodulácia znamená, že finančné príspevky platené výrobcami v rámci systému rozšírenej zodpovednosti sa upravujú na základe kritérií ako je trvanlivosť, opraviteľnosť, opätovná použiteľnosť, recyklovateľnosť či prítomnosť nebezpečných látok. Cieľom tohoto opatrenia je podporiť využívanie udržateľnejších materiálov ich finančným zvýhodnením.

Návrh nariadenia o obaloch a odpadoch z obalov stanoví v článku 6 nariadenia moduláciu finančných príspevkov na základe výkonnostnej triedy recyklovateľnosti obalu. V prílohe II. nariadenia je stanovených 5 výkonnostných tried recyklovateľnosti označených písmenami od A až po písmeno E, kde kategória A znamená, že 95% váhy obalu bude možné recyklovať, a kategória E znamená, že len menej ako 70% váhy obalu bude recyklovateľná.

Tabuľka 2 Prílohy II. nariadenia

Výkonostné triedy recyklovateľnostiPosúdenie recyklovateľnosti na jednotku hmotnosti
Trieda A95% a viac
Trieda B90% a viac
Trieda C80% a viac
Trieda D70% a viac
Trieda Emenej ako 70%

Pre výrobcov teda predmetná úprava obalových materiálov do výkonnostných tried recyklovateľnosti bude znamenať, že ak:

  • budú na trh uvádzať obaly, ktorých 95% váhy sa dá recyklovať budú platiť nižšie finančné príspevky ako výrobca, ktorý
  • na trh uvádza obaly recyklovateľné len na menej ako 70%, za ktoré takýto výrobca bude platiť vyššie finančné príspevky.

Je dôležité doplniť, že kategória E by na európskom trhu mala byť od roku 2030 úplne zakázaná.

Cieľom tohoto opatrenia je finančná motivácia výrobcov vyrábať obaly z ľahšie recyklovateľných a udržateľnejších materiálov a zároveň priniesť pozitívne zmeny smerom na životné prostredie.

V nadväznosti na toto ustanovenie bude potrebné upraviť štruktúru evidencie obalových materiálov a výšku recyklačních príspevkov.


Aktuálne je návrh v legislatívnom procese, v rámci ktorého ho musí posúdiť Európsky parlament a Rada EÚ.

Prijatie nového nariadenia o obaloch a odpadoch z obalov sa predpokladá do roku 2024.

Ďalšie informácie o nových pravidlách obsiahnutých v návrhu nariadenia o obalov o odpade z obalov budeme prinášať postupne.

Návrh nariadenia o obaloch a odpadoch z obalov nájdete tu.