Návrh nariadenia o obaloch a odpadoch z obalov – hlavný cieľ

31. 5. 2023

Koncom minulého roka predstavila Európska Komisia návrh nového obalového nariadenia.

Jeho vzniku predchádzalo pomenovanie základných problémov EU. Vzniká čoraz viac odpadu z obalov a smernicou 94/62/ES sa nepodarilo tento trend zvrátiť a to napriek osobitným ustanoveniam o minimalizácii používania obalov. Trend nárastu odpadu z obalov ešte zvýraznili nové spotrebné návyky ako napr. konzumácia po ceste, zvýšený online predaj a dodávky do domu. V Európskej Únii bola v roku 2018 ročná produkcia odpadu z obalov odhadovaná na 173kg na obyvateľa. Oproti roku 2009 toto číslo predstavuje nárast o 27kg odpadov z obalov.

Problémom je aj zloženie obalov a prekážky pre recykláciu a opätovné použitie obalov. Ide najmä o zvýšené používanie prvkov v koncepcii obalov, ktoré zabraňujú recyklácii, látky v obaloch, ktoré môžu byť nebezpečné, ale problémom je aj nejasné označovanie obalov na účely triedenia. V dôsledku toho sa nedarí dosiahnuť, aby opätovné použitie a recyklácia mali prednosť pred zhodnocovaním a skládkovaním. Problémom je však aj nízka kvalita recyklácie plastových obalov a využívanie druhotných surovín, čím sa obmedzuje schopnosť EU znižovať využívanie pôvodných látok v nových obaloch.

Vzhľadom na pomenované nedostatky je zastrešujúcim cieľom legislatívneho návrhu znižovanie negatívnych environmentálnych vplyvov obalov a odpadu z obalov a zlepšovanie fungovania vnútorného trhu.

Špecifickými cieľmi, ktoré majú byť prostredníctvom navrhovaného nariadenia dosiahnuté sú:

  1. Zníženie vzniku odpadu z obalov
  2. Nákladovo efektívna podpora odpadového hospodárstva obalov
  3. Podpora využívania obsahu recyklovaného materiálu v obaloch

Prijatím nového nariadenia sa do roku 2030 očakáva zníženie vzniku odpadu, menej skleníkových plynov a zabráneniu environmentálnym externalitám. Zároveň sa očakáva zvýšenie  celkovej miery recyklácie obalov v roku 2030 o 6,5% a súčasného poklesu skládok o 9%. Presadzovanie obehovosti zároveň ovplyvní zníženie  dopytu po pôvodných surovinách ako sú drevo, sklo a hliník. Prechod na obehovejšie hospodárstvo v rámci používania obalov by mal priniesť benefity v podobe posilnenia postavenia spotrebiteľov na trhu, zníženie negatívnych vplyvov na životné prostredie a zdravie ľudí, pokles závislosti EU od dovozu surovín a fosílnych palív, stimuláciu inovácií a hospodárskeho rastu.

Aktuálne je návrh v legislatívnom procese, v rámci ktorého ho musí posúdiť Európsky parlament a Rada EÚ.

Prijatie nového nariadenia o obaloch a odpadoch z obalov sa predpokladá do roku 2024.


Ďalšie informácie o nových pravidlách obsiahnutých v návrhu nariadenia o obalov o odpade z obalov budeme prinášať postupne.

Návrh nariadenia o obaloch a odpadoch z obalov nájdete tu.