Návrh nariadenia o obaloch a odpadoch z obalov – požiadavky na recyklovateľnosť a znovupoužiteľnosť obalov

15. 8. 2023

Európska Komisia predstavila koncom minulého roka návrh nového obalového nariadenia, ktorýso sebou prináša aj požiadavky na udržateľnosť obalov, pokiaľ ide o ich recyklovateľnosť s potenciálom zvýšiť mieru recyklácie.

Doterajšie riešenie problémov s obalmi bolo spájané prevažne s recykláciou. Návrh nariadenia však v rámci obehovej ekonomiky mieri od recyklácie k posilneniu re-use, teda k opätovnému používaniu obalov. Návrh stanoví podiel opakovane použiteľných obalov z celkového množstva obalov uvedených na trh. Systém opakovane použiteľných obalov tak má posilniť predchádzanie vzniku odpadu.

Obal sa považuje za opätovne použiteľný, ak spĺňa tieto podmienky:

 1. bol skoncipovaný, navrhnutý a uvedený na trh s cieľom opätovného použitia alebo opätovného plnenia,
 2. bol skoncipovaný a navrhnutý tak, aby zvládol čo možno najviac ciest alebo obehov za bežne predvídateľných podmienok používania,
 3. možno ho vyprázdniť alebo vyložiť bez poškodenia, ktoré by bránilo jeho opätovnému použitiu,
 4. možno ho vyprázdniť, vyložiť, opätovne naplniť alebo opätovne naložiť, pričom sa zabezpečí súlad s platnými bezpečnostnými a hygienickými požiadavkami,
 5. dá sa upraviť v súlade s časťou B prílohy VI , pričom si zachováva schopnosť plniť zamýšľanú funkciu
 6. možno ho vyprázdniť, vyložiť, opätovne naplniť alebo opätovne naložiť, pričom sa zachová kvalita a bezpečnosť baleného výrobku a umožní sa pripojenie označenia a poskytnutie informácií o vlastnostiach tohto výrobku a o samotnom obale vrátane všetkých príslušných pokynov a informácií na zaistenie bezpečnosti, primeraného používania, vysledovateľnosti a trvanlivosti výrobku,
 7. možno ho vyprázdniť, vyložiť, opätovne naplniť alebo opätovne naložiť bez ohrozenia zdravia a bezpečnosti osôb, ktoré sú za to zodpovedné,
 8. keď sa stane odpadom, spĺňa špecifické požiadavky na recyklovateľný obal stanovené v článku 6.

Návrh stanoví, že každý subjekt uvádzajúci na trh opakovane použiteľné obaly musí byť súčasťou systému opätovného použitia, ktorý je v súlade s prílohou VI nariadenia stanovujúcou špecifické požiadavky na systémy opätovného použitia a na miesta opätovného plnenia.

Pri nákupe výrobkov prostredníctvom opätovného plnenia, musí byť spotrebiteľ, koncový používateľ, informovaný o:

 1. typoch nádob, ktoré sa môžu použiť na nákup ponúkaných výrobkov opätovným plnením,
 2. hygienických normách na opätovné plnenie,
 3. zodpovednosti koncového používateľa v súvislosti so zdravím a bezpečnosťou, pokiaľ ide o používanie nádob uvedených v písmene a)

Návrh stanovuje viacero cieľov v oblasti opätovného použitia a opätovného plnenia pre rôzne odvetvia a formáty obalov. Vzťahovať sa bude na opätovne použiteľné obaly od nápojových fliaš (vínové, alkoholické aj nealkoholické) až po obaly z donášok. Cieľ povinného opätovného použitia jednotlivých obalov je do roku 2030 stanovený na úrovni od 5 % do 30 %, od roku 2040 budú tieto ciele pre jednotlivé segmenty prísnejšie. Návrh však stanoví aj výnimky z tejto povinnosti.

Výrobcovia, ktorí uvedú na trh najviac 1 000 kg obalov budú od povinnosti spĺňať ciele pre opätovné použitie obalov oslobodení.

Navrhované ciele pre opakovane použiteľné prepravné obaly povedú k rozsiahlym zmenám aj priamo v obchodných procesoch výrobcov.

Zníženie používania primárnych surovín

Toto nariadenie tiež zavádza požiadavku na minimálny recyklovaný obsah v plastových obaloch. Znamená to, že od roku 2030 musí plastová časť obalu obsahovať stanovený minimálny percentuálny podiel recyklovaného obsahu zhodnoteného spotrebiteľského plastového odpadu, a to v každej jednotke obalu. Zavedenie tejto povinnosti je pozitívne z pohľadu záruky dopytu po recyklátoch, ktoré nezávisia na dostupnosti a cene primárnych materiálov. Zavedenie tejto požiadavky si však vyžiada investície do nových recyklačných technológií, aby bolo možné zabezpečovať dostatok potrebných recyklovaných materiálov.

Metodika výpočtu a overovania percentuálneho podielu recyklátu v obaloch bude ešte len prijatá.


Aktuálne je návrh v legislatívnom procese, v rámci ktorého ho musí posúdiť Európsky parlament a Rada EÚ.

Prijatie nového nariadenia o obaloch a odpadoch z obalov sa predpokladá do roku 2024.

Ďalšie informácie o nových pravidlách obsiahnutých v návrhu nariadenia o obaloch a odpadoch z obalov budeme prinášať postupne.

Návrh nariadenia o obaloch a odpadoch z obalov nájdete tu.