Nová evidenčná povinnosť výrobcov v kontexte ekomodulácie bola zavedená

4. 7. 2023

V nadväznosti na avizované zmeny vo vedení evidencie obalov a neobalových výrobkov uvádzaných na trh v spojitosti s ekomoduláciou, si vás dovoľujeme informovať, že dňa 1.7.2023 nadobudla účinnosť novela vyhlášky MŽP SR č. 371/ 2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov.

Novela vyhlášky č. 259/2023 stanoví nové požiadavky na vedenie evidencie v prílohe č. 10c. Výrobca obalov a neobalových výrobkov vedie podrobné údaje o materiálovom zložení obalov a neobalových výrobkov uvádzaných na trh za obdobie kalendárneho roka. Rozsah novo požadovaných údajov nájdete tu (Príloha č. 10c). Celé znenie novely nájdete tu (259/2023).

Vedenie novej evidencie podľa novely vyhlášky zároveň nezrušuje vedenie evidencie podľa vyhlášky 366/2015 Z.z., o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti (tj. doterajšie vedenie evidencie – výkaz o obaloch a neobalových výrobkoch), ale stanoví ich vedenie súbežne.

Prechodné ustanovenie novely vyhlášky zároveň stanoví, že novú  evidenčnú povinnosť budú výrobcovia plniť od 1.10. 2023, tj prvýkrát vo výkaze za 4Q 2023. V praxi to znamená, že do 30.9. je potrebné zaviesť zmeny vo vykazovaní, aby od 1.10. bolo vedenie evidencie obalov a neobalových výrobkov v novej podrobnej  štruktúre. 


K téme vedenia novej evidencie v zmysle novely vyhlášky pripravujeme školenie, kde si vedenie evidencie o materiálovom zložení obalov a neobalových výrobkov uvádzaných na trh dôkladne zmapujeme.

Zároveň si Vás dovolíme informovať, že v spojitosti s touto zmenou dôjde k aktualizácii zmluvnej dokumentácie a k zmene  kvartálneho výkazu o obaloch a neobalových výrobkoch tak aby vyhovoval požiadavkám novej legislatívy.